فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آبزن مؤثر برای اخراج سنگ

خارخسک، بابونه، برگ کلم، پرسیاوشان، تخم کاوشه، ریشه شنبلیله، برگ اسپرزه، برگ خرفه، گل بنفشه، برگ کنجد، همه را جوشانده بیمار روزی سه مرتبه در آب آن بنشیند هنگامی که بیمار در حمام داروئی نشسته باشد، اگر داروی مدر به او داده شود بهتر است و چون از حمام داروئی برخاست محل کلیه را با روغن شب بو و بنفشه، شبت، خارخسک، بابونه و یا روغن ترب چرب نموده و خیلی ماساژ دهند بعد از مالیدن بایستی کمر بیمار را با جوشانده بادیان کاملاً ماساژ داده و اگر قادر باشد، ورزش کند و مرتباً بنشیند و برخیزد.

این دستور زیر بسیار مفید است

بیمار هر روز بایستی سه مرتبه در آب زن بنشیند، آب سرد، آب میوه جات مثل هندوانه چای کم رنگ و آب خیار میل نماید و از خوردن غذاهای غلیظی که ذکر می شود خودداری کند و از غذاهای مفید زیر مثل:
سوپ های جو با اسفناج و گشنیز و کدو استفاده نماید و از شیره چهارتخمه روزی 2 لیوان میل کند و از امتلاء و پری معده بخصوص در شب و از غذاهای چرب و گوشت شتر و گوشت گاو، و نانهای خمیر و آشهائی که از حبوبات تهیه شده باشد و همچنین از شیرینی های زیاد و سیب درختی، شفتالو، زردآلو کاملاً بپرهیزد.

ادویه مسهله که در اینجا بکار آید عبارت است از:

سه پستان، انجیر، ریشه شیرین بیان، گل خطمی، مغز فلوس، و ترنجبین.