نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه مشابه دیگر

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم کوبیده مثل بالا مصرف نمایند.
در ادرارهای خونی مزمن یا زخمهای کهنه مزمن کلیه، زراوند گرد را کوبیده با شکر آمیخته و یا صبر زرد را کوبیده با شیر تازه آمیخته مصرف نمایند.
این نسخه برای سوزاکهای مزمن و کهنه تجویز می شود.
مغز فلوس یا آب خرفه یا جوشانده برگ تازه گل خطمی و تمرهندی یا برگ گل خطمی و جو مقشر را جوشانده با شربت نیلوفر میل نمایند یا عرق خرفه یا گلاب یا شیره چهار تخمه یا جوشانده گل خطمی و ریشه شیرین بیان اینگونه بیماران می توانند روزانه بجای آب، دوغ بنوشند یا شربت بنفشه با آب گل خطمی آمیخته مصرف نمایند.
اگر زخم در آلت تناسلی باشد لعاب اسپرزه، لعاب به دانه، لعاب تخم خطمی، با شیره چهارتخمه و شربت بنفشه و ماءالشعیر موثر است.
نسخه :
تخم تاج خروس 15 گرم
کندر 5 گرم
قند یا شکر 20 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری مصرف شود
نسخه :
تخم گشنیز 5 گرم
بادیان 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری این دارو علاوه بر خاصیت های فوق از بین برنده سیلان منی نیز می باشد

سنگهای ادراری تناسلی

علت جمع شدن و رسوبات سنگهای دستگاه ادراری تناسلی زیاد بوده و مهمترین آنها عبارتند از تغییر PH محیط داخل کلیه، پیدایش هسته اولیه، به علت ورم یا عامل دیگر از نظر گیاه درمانی علت پیدایش آنها رطوبت خام لزج است از نظر علمی عبارت است از زیاد شدن آب بدن یا ئیدروتاسیون، زیرا جمع شدن مایعات و فیلتره نشدن ان از کلیه ها باعث رسوب سوداوی به نام سنگ می شود.
و نیز علت پیدایش سنگ را چنین توصیف می نمایند، کیموس خام، غلیظ لزج که از اغذیه غلیظ مثل لبنیات، تخم مرغ و پنیر و کله پاچه و شیرینی جات و حلیم به وجود می آید باعث رسوب و پیدایش سنگ می گردد.
درمان :
بر حسب مزاج بیمار دارو را بایستی انتخاب نمود و سعی شود که داروهای سنگ آور بیشتر از داروهای خنک انتخاب شود از تجزیه سنگهای دفع شده میتوان اساس درمان را انتخاب نمود.

آبزن مؤثر برای اخراج سنگ

خارخسک، بابونه، برگ کلم، پرسیاوشان، تخم کاوشه، ریشه شنبلیله، برگ اسپرزه، برگ خرفه، گل بنفشه، برگ کنجد، همه را جوشانده بیمار روزی سه مرتبه در آب آن بنشیند هنگامی که بیمار در حمام داروئی نشسته باشد، اگر داروی مدر به او داده شود بهتر است و چون از حمام داروئی برخاست محل کلیه را با روغن شب بو و بنفشه، شبت، خارخسک، بابونه و یا روغن ترب چرب نموده و خیلی ماساژ دهند بعد از مالیدن بایستی کمر بیمار را با جوشانده بادیان کاملاً ماساژ داده و اگر قادر باشد، ورزش کند و مرتباً بنشیند و برخیزد.