نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه ساده ضد خونریزی

تخم کرفس 10 گرم
بادیان 10 گرم
انیسون 10 گرم
کندر 5 گرم
همه را سائیده با آب عسل روز چهار قاشق مرباخوری (این مقدار دارو و برای سه روز کافی است).
اگر بیمار دچار درد شدیدی در ناحیه کلیه باشد داروهای زیر را نرم کوبیده خمیر نموده به محل درد ضماد نمایند. و یا اگر: زخم در حال بهبودی است می توان برای تسریع آن از فرمول زیر بصورت خوراکی استفاده کرد. همه را با هم آمیخته نرم کوبیده روزی 4 قاشق مرباخوری
بذرالنج 5 گرم
نعناع 10 گرم
مهرگیاه 10 گرم
خون سیاوشان 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کندر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
کتیرا 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
ابوعلی سینا عقیده دارد که دادن شیر اسب به اینگونه بیماران بسیار مؤثر است و همچنین ادویه مدر با آب عسل برای تصفیه چرک زخمهای کلیوی نافع است.
سایر دانشمندان گیاه درمانی من الجمله صاحب ذخیره به دادن شیر به اینگونه بیماران نظر مساعدی داشته است.
نسخه :
این نسخه برای ادرار خونی و زخمهای دستگاه کلیوی و سوزش مثانه خیلی مؤثر است.
کاکنج 5 گرم
بارهنگ 15 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کندر 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مغز بادام شیرین 10 گرم
مغز بادام تلخ 5 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
نشاسته 20 گرم
تخم کرفس 15 گرم
کتیرا 5 گرم
همه را نرم کوبیده سه قاشق غذاخوری کفلمه نمایند.

نسخه مشابه دیگر

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم کوبیده مثل بالا مصرف نمایند.
در ادرارهای خونی مزمن یا زخمهای کهنه مزمن کلیه، زراوند گرد را کوبیده با شکر آمیخته و یا صبر زرد را کوبیده با شیر تازه آمیخته مصرف نمایند.
این نسخه برای سوزاکهای مزمن و کهنه تجویز می شود.
مغز فلوس یا آب خرفه یا جوشانده برگ تازه گل خطمی و تمرهندی یا برگ گل خطمی و جو مقشر را جوشانده با شربت نیلوفر میل نمایند یا عرق خرفه یا گلاب یا شیره چهار تخمه یا جوشانده گل خطمی و ریشه شیرین بیان اینگونه بیماران می توانند روزانه بجای آب، دوغ بنوشند یا شربت بنفشه با آب گل خطمی آمیخته مصرف نمایند.
اگر زخم در آلت تناسلی باشد لعاب اسپرزه، لعاب به دانه، لعاب تخم خطمی، با شیره چهارتخمه و شربت بنفشه و ماءالشعیر موثر است.
نسخه :
تخم تاج خروس 15 گرم
کندر 5 گرم
قند یا شکر 20 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری مصرف شود
نسخه :
تخم گشنیز 5 گرم
بادیان 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری این دارو علاوه بر خاصیت های فوق از بین برنده سیلان منی نیز می باشد

سنگهای ادراری تناسلی

علت جمع شدن و رسوبات سنگهای دستگاه ادراری تناسلی زیاد بوده و مهمترین آنها عبارتند از تغییر PH محیط داخل کلیه، پیدایش هسته اولیه، به علت ورم یا عامل دیگر از نظر گیاه درمانی علت پیدایش آنها رطوبت خام لزج است از نظر علمی عبارت است از زیاد شدن آب بدن یا ئیدروتاسیون، زیرا جمع شدن مایعات و فیلتره نشدن ان از کلیه ها باعث رسوب سوداوی به نام سنگ می شود.
و نیز علت پیدایش سنگ را چنین توصیف می نمایند، کیموس خام، غلیظ لزج که از اغذیه غلیظ مثل لبنیات، تخم مرغ و پنیر و کله پاچه و شیرینی جات و حلیم به وجود می آید باعث رسوب و پیدایش سنگ می گردد.
درمان :
بر حسب مزاج بیمار دارو را بایستی انتخاب نمود و سعی شود که داروهای سنگ آور بیشتر از داروهای خنک انتخاب شود از تجزیه سنگهای دفع شده میتوان اساس درمان را انتخاب نمود.