فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خونریزیهای کلیوی

علل وجود خون در ادرار زیاد بوده و عوامل بیشماری می تواند باعث وجود خون در ادرار گردد که فراوانترین آنها سنگ کلیه هنگام عبور از مجاری ادراری ضربه ها، سل، بیماریهای بدخیم، بیماریهای خونی و مسمومیت های کلیوی است عفونتها و حساسیت های داروئی عامل مهمی برای پیدایش خون در ادرار می باشند.
آبسه های کلیه بعد از سرباز کردن ممکن است خون و چرک همراه داشته باشند.
اگر زخمی در خود کلیه به عللی به وجود آمده باشد باعث پیدایش خون در ادرار می شود علائم زیر راهنمای تقریبی محل زخم می باشد.
1- اگر زخم و ورم در غشای کلیه باشد درد بسیار شدید و گرمی و سوزش آن ناحیه، سخت و آزار دهنده است.
2- اگر زخم در نسج کلیه باشد درد شدید و سوزش اندک است.
3- زخمهای جالب دردهای انتشاری به کشاله ران و بیضه ها می دهند.
4- درد مربوط به زخم حالب گاهی ممکن است تا زانو و زمانی به آلت منعکس می شود.
5- زخمهای درون آلت درد آنها موضعی است.
درمان را با اشربه و اغذیه مناسب شروع کرده تا بدین وسیله تعدیل اخلاط گردد.
پس از پاکسازی و تعدیل مزاج می توان داروهای مدر بکار برد تا زخم را پاک و بهبودی بخشد برای این کار نسخه زیر تجویز می گردد.
نسخه :
ریشه کرفس 15 گرم
ریشه بادیان 10 گرم
اذخرمکی 10 گرم
تخم بادیان 10 گرم
نیم کوب کرده 6 قسمت نموده هر قسمت را با 2 لیوان آب خیسانده پس از چند ساعت 5 تا 7 دقیقه بجوشانند.
این جوشانده را صبح و عصر قبل از غذا بکار برند اگر اندکی مزاج متمایل به گرمی باشد تخمه خیار، خربزه، کتان را شیره کش کرده با عسل یا قند بدهند برای تسهیل عبور ادرار و رسوبات آن می توان از آبزن زیر (حمام داروئی) استفاده نمود.
خارخسک، بابونه، پرسیاوشان، گل بنفشه، و سبوس گندم همه را به مقدار کافی انتخاب کرده جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند ناگفته نماند که این حمام داروئی را می توان دو روز بکار برد منتهی باید در موقع استفاده دوباره جوشانده شود.

نسخه ساده ضد خونریزی

تخم کرفس 10 گرم
بادیان 10 گرم
انیسون 10 گرم
کندر 5 گرم
همه را سائیده با آب عسل روز چهار قاشق مرباخوری (این مقدار دارو و برای سه روز کافی است).
اگر بیمار دچار درد شدیدی در ناحیه کلیه باشد داروهای زیر را نرم کوبیده خمیر نموده به محل درد ضماد نمایند. و یا اگر: زخم در حال بهبودی است می توان برای تسریع آن از فرمول زیر بصورت خوراکی استفاده کرد. همه را با هم آمیخته نرم کوبیده روزی 4 قاشق مرباخوری
بذرالنج 5 گرم
نعناع 10 گرم
مهرگیاه 10 گرم
خون سیاوشان 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کندر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
کتیرا 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
ابوعلی سینا عقیده دارد که دادن شیر اسب به اینگونه بیماران بسیار مؤثر است و همچنین ادویه مدر با آب عسل برای تصفیه چرک زخمهای کلیوی نافع است.
سایر دانشمندان گیاه درمانی من الجمله صاحب ذخیره به دادن شیر به اینگونه بیماران نظر مساعدی داشته است.
نسخه :
این نسخه برای ادرار خونی و زخمهای دستگاه کلیوی و سوزش مثانه خیلی مؤثر است.
کاکنج 5 گرم
بارهنگ 15 گرم
گل ارمنی 10 گرم
کندر 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مغز بادام شیرین 10 گرم
مغز بادام تلخ 5 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
نشاسته 20 گرم
تخم کرفس 15 گرم
کتیرا 5 گرم
همه را نرم کوبیده سه قاشق غذاخوری کفلمه نمایند.

نسخه مشابه دیگر

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم کوبیده مثل بالا مصرف نمایند.
در ادرارهای خونی مزمن یا زخمهای کهنه مزمن کلیه، زراوند گرد را کوبیده با شکر آمیخته و یا صبر زرد را کوبیده با شیر تازه آمیخته مصرف نمایند.
این نسخه برای سوزاکهای مزمن و کهنه تجویز می شود.
مغز فلوس یا آب خرفه یا جوشانده برگ تازه گل خطمی و تمرهندی یا برگ گل خطمی و جو مقشر را جوشانده با شربت نیلوفر میل نمایند یا عرق خرفه یا گلاب یا شیره چهار تخمه یا جوشانده گل خطمی و ریشه شیرین بیان اینگونه بیماران می توانند روزانه بجای آب، دوغ بنوشند یا شربت بنفشه با آب گل خطمی آمیخته مصرف نمایند.
اگر زخم در آلت تناسلی باشد لعاب اسپرزه، لعاب به دانه، لعاب تخم خطمی، با شیره چهارتخمه و شربت بنفشه و ماءالشعیر موثر است.
نسخه :
تخم تاج خروس 15 گرم
کندر 5 گرم
قند یا شکر 20 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری مصرف شود
نسخه :
تخم گشنیز 5 گرم
بادیان 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری این دارو علاوه بر خاصیت های فوق از بین برنده سیلان منی نیز می باشد