فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارسائی کلیه در مزاج سرد

درمان :
دادن گل قندی که با عسل تهیه شده باشد و یا عرق بادیان، عرق زیره، فندق پسته، بادام و نارگیل و مالیدن یکی از روغنهای زیر به محل کلیه بعنوان گرم شدن خود و جایگاه آن و تسهیل گردش خون مؤثر است (روغن زنبق، جوز، قسط، کرچک، بادام تلخ، یا روغن دانه کاوشه).

درد ناحیه کلیه ها

این درد دارای علل بیشماری است که ساده تر و فراوان ترین آنها به علت وجود سنگهای این ناحیه است هر یک از بیماریهای کلیه می تواند دارای دردی در محل کلیه داشته باشد که انتشار این دردها بیشتر اوقات کمک به تشخیص بیماری می نماید از جمله درد کلیه با انتشار به کشاله ران و پوست بیضه و پرینه که بیشتر اوقات این علائم مربوط به سنگ در خود کلیه است، دردهای تیر کشنده بطرف آلت بیشتر وجود سنگهای حالب را می رساند، سوزش و درد درون مجرای آلت خبری از ورم مثانه و یا وجود سنگهای درون آن را می دهد ناگفته نماند که بهترین مسکن همه این دردها نشستن بیمار در حمام داروئی است خاصه اینکه از جوشانده بابونه، شبت، گل خطمی و برگ کلم تهیه شده باشد.

ورم کلیه

اگر حاد و تازه باشد بیمار مبتلا به تب، سنگینی بدن، ورم و درد ناحیه پشت است و بدتر شدن از خوردن غذاهای شور و ترش یکی از علائم مهم است اینگونه ورمها بسیار خطرناک بوده و بیمار بایستی تحت مراقبت کامل پزشک قرار گیرد برای کمک به درمان بیمار، داروهای گیاهی زیر و غذاهای مناسب پیشنهاد می گردد. شربت بنفشه که با شیره تخم خیار و خربزه یا با شیر تخم خرفه توأم باشد مفید و مؤثر است جوشانده ریشه کاسنی، عناب، تاجریزی، و ماءالشعیر که همراه با جوشانده عناب و سه پستان باشد به کار برده می شود ضماد گل مامیثا، صندل، آرد جو یا ضما صندل، مغاث ،کاسنی، و آب تاجریزی، بر ناحیه کلیه مفید شناخته شده است پس از گذشت یک هفته که بیمار در اثر معالجه بهبودی یافته است، برای تحلیل ماده بیماری زا، دادن لعاب تخم خطمی یا لعاب کتان یا لعاب دانه شنبلیله پیشنهاد می شود و ضماد زیر در هنگام درد مؤثر است مغز ناخنک، گل خطمی، تخم شنبلیله، تخم کتان، آرد جو، با روغن کنجد یا آرد گندم و تخم شنبلیله، برگ خطمی، ایرسا، شبت، با روغن کنجد، شستشوی محل درد در ورم کلیه با داروهای زیر به بهبودی بیمار کمک می نماید.
گل بنفشه، گل خطمی، مغزناخنک، تخم شبت، تخم کتان.
برای معالجه اینگونه دردها بایستی مزاجهای مختلف بیمار در نظر گرفته شود و داروی انتخاب شده متناسب با آن باشد مثلاً در مزاجهای صفراوی از شربت بنفشه یا شربت عناب و ماءالشعیر و آب انار و شیره تخمه جات و در مزاج بلغمی از جوشانده ریشه کاسنی، ریشه شیرین بیان و بادیان و شربت انجیر یا از تخم کرفس انیسون و پرسیاوشان و در سوداوی نیز از شربت بنفشه توأم با افتیمون و شربت بنفشه توأم با مغز فلوس و غیره و در مزاجهای پرخون و دموی از کم کردن خون و دادن شربت بنفشه با شیره چهار تخمه (تخم خیار، خربزه و هندوانه و کدو) یا شیره خرفه توأم با شیره چهار تخمه یا عرق کاسنی توأم با جوشانده عناب و تاجریزی یا ماءالشعیر توأم با جوشانده عناب و سه پستان استفاده می شود.