فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای خروج مقعد اطفال

مورد، پوست انار، بلوط، گلسرخ، زاج، گلنار، مازو برابر در آب پخته صاف کرده بیمار در آب بنشیند.
جفت بلوط 5 گرم
مازو 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
نرم کوبیده اول موضع را با روغن گل چرب کرده سپس بر آن بپاشند.
اگر مزاج بیمار خیلی سرد باشد دارچینی، بلوط، مرزنجوش، مازو، تخم تره را نرم کوبیده جوشانده تا خمیر شود، بر پشت بیمار ضماد نمایند یا بیمار را در آب جوشانده آن بدون نرم کوبیدن بنشانند اگر علت شلی عضله تنگ کننده مقعد، به علت سردی، ضعف، ناتوانی، و غیره بوده باشد علائمش این است که به آسانی جا رفته و باز به سادگی بیرون می آید در این حال با روغن گل چرب کرده و از سفیداب قلع، مازو گلنار و تخم شبت، سرمه، پوست انار، صدف سوخته آقاقیا، و سقز از هر کدام 5 گرم همه را نرم کوبیده به محل بیماری بپاشند و از داروهای قابضی که در ورم مقعد تجویز شده است برای این بیماری به صورت حمام داروئی بکار برند (بیمار در آب جوشانده آن بنشیند).
و بعد از آن فرفیون را نرم کوبیده با روغن قسط و یا روغن بابونه آمیخته بمالند یا از جوشانده میوه درخت کاج و آقاقیا و مازو و بلوط آبزن نمایند آب مورد و آب بارهنگ را مخلوط کرده به محل بیماری بمالند.
یا اینکه اول با روغن قسط چرب کرده سپس سفیداب قلع، مورد، تخم تره، اذخر، مقل و کندر را نرم سائیده به محل بیماری بپاشند.
نسخه :
تخم ریحان 50 گرم نرم سائیده با 100 گرم عسل مخلوط کرده به محل بیماری بمالند و تا ممکن باشد از رفتن به حمام و خوردن لبنیات بپرهیزند.

خارش مقعد

مهمترین عامل تحریک این موضع به صورت خارش، وجود کرمهای ریز در مقعد است زیرا کرم های نر و ماده جفت گیری در اینجا جمع می شوند.
نسخه :
تنباکو 5/2 خوب سائیده با 10 گرم روغن وازلین مخلوط کرده هر شب پنبه ای گرد کرده (به صورت فندق) پنبه مزبور را در روغن ها مالیده مثل شیاف استعمال نمایند:
صبح هنگام اجابت مزاج پنبه خارج می شود اگر بدون وجود کرمها بیمار مبتلا به خارش باشد می توان محل را با روغن کرچک چرب نمود و از آب انار ترش و عسل یا از آب صبر به محل خاش مالید و یا اینکه 5/2 گرم زاج 5 گرم گل زوفا را نرم کوبیده با 20 گرم پیه مرغ مخلوط کرده به صورت شیاف استعمال نمایند.
اگر خارش به علت حساسیت، عرق سوز و آلرژیهای پوستی باشد آب لیمو و کافور و سفیداب قلع را با قدری شکر آمیخته محل را بشویند.
نسخه :
این نسخه برای همه خارشها چه در اثر حساسیت و چه به علت وجود کرمهای ریز و غیره باشد بسیار موثر است.
مدرا سنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
اکسید دوزنگ 5 گرم
اسید بوریک 5 گرم
گورگرد زرد 5/2 گرم
همه را با 50 گرم وازلین استریل و یا روغن کنجد مخلوط کرده بمالند و محل را با آب جوشانده میوه کاج بشویند.

کلیه

بیماریهای کلیه انواع و اقسام مختلف است که هر کدام به عللی به وجود می آید و مهمترین آنها عبارتند از ورم کلیه ها به علل عفونی و ناراحتی به علت سنگها، سرطانها، سل، میکروبها و غیره.