فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ترک خوردگی یا شقاق مقعد

دستورات زیر در اینجا رعایت شود:
1- تمیز نگهداشتن و رعایت بهداشت این محل
2- شستشو با محلولهای فوق
3- گذاردن پمادهای خشک کننده
4- رعایت لینت مزاج
نسخه :
سفیداب قلع 5 گرم
اکسید دوزنگ 5 گرم
اسید بوریک 5 گرم
وازلین 5 گرم
موم سفید 5 گرم
گوگرد زرد 5/2 گرم
همه را مخلوط کرده بمالند و یا آرد جو را با مغز ساق قلم گاو مخلوط کرده ضماد بمالند.
و یا روغن تخم شب بو یا روغن سوسن یا روغن کرچک را با مقل گداخته بمالند اگر ورم و درد زیاد باشد از حمام بابونه و مغزناخنک به صورت آبزن استفاده نمایند (یعنی در آب جوشانده آن بنشینند).
نسخه :
پارافین، روغن کنجد، پیه مرغ، مغز ساق گاو، روغن کوهان شتر، مقل برابر انتخاب کرده مقل را در لعاب تخم کتان حل کرده بقیه داروها را به آن اضافه کرده پس از ذوب کردن صبح و عصر ضماد نمایند.
نسخه :
مغز ساق گاو، زفت، سفیداب قلع مردار سنگ، همه را نرم ساخته صبح و عصر ضماد نمایند.

خروج مقعد

اگر به علت ورم باشد از جوشانده گل بنفشه، گل خطمی، بابونه، برگ کلم، برگ شلغم و تخم کتان از هر کدام به مقدار لازم تهیه کرده جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند. و پمادی از موم روغن بابونه و روغن شبت تهیه کرده بمالند یا با جوشانده گل بنفشه، بابونه و گل شب بو محل را شستشو دهند موقعی که مقعد داخل شد از بلوط برگ مورد، عفض، تکمه گل، و گلنار از هر کدام 5 گرم گرم نیم کوب کرده جوشانده محل را شستشو داده و نیز می توان تفاله ها را به محل بیماری ضماد نمایند.
نسخه :
عدس 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
سماق 5 گرم
همه را جوشانده با آب آن شستشو کرده تفاله های آن را ضماد نمایند.
نسخه :
سفیداب قلع 5 گرم
گلنار 5 گرم
مازو 5 گرم
زاج 5 گرم
سرمه 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
کوبیده به محل بپاشند.

نسخه برای خروج مقعد اطفال

مورد، پوست انار، بلوط، گلسرخ، زاج، گلنار، مازو برابر در آب پخته صاف کرده بیمار در آب بنشیند.
جفت بلوط 5 گرم
مازو 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
نرم کوبیده اول موضع را با روغن گل چرب کرده سپس بر آن بپاشند.
اگر مزاج بیمار خیلی سرد باشد دارچینی، بلوط، مرزنجوش، مازو، تخم تره را نرم کوبیده جوشانده تا خمیر شود، بر پشت بیمار ضماد نمایند یا بیمار را در آب جوشانده آن بدون نرم کوبیدن بنشانند اگر علت شلی عضله تنگ کننده مقعد، به علت سردی، ضعف، ناتوانی، و غیره بوده باشد علائمش این است که به آسانی جا رفته و باز به سادگی بیرون می آید در این حال با روغن گل چرب کرده و از سفیداب قلع، مازو گلنار و تخم شبت، سرمه، پوست انار، صدف سوخته آقاقیا، و سقز از هر کدام 5 گرم همه را نرم کوبیده به محل بیماری بپاشند و از داروهای قابضی که در ورم مقعد تجویز شده است برای این بیماری به صورت حمام داروئی بکار برند (بیمار در آب جوشانده آن بنشیند).
و بعد از آن فرفیون را نرم کوبیده با روغن قسط و یا روغن بابونه آمیخته بمالند یا از جوشانده میوه درخت کاج و آقاقیا و مازو و بلوط آبزن نمایند آب مورد و آب بارهنگ را مخلوط کرده به محل بیماری بمالند.
یا اینکه اول با روغن قسط چرب کرده سپس سفیداب قلع، مورد، تخم تره، اذخر، مقل و کندر را نرم سائیده به محل بیماری بپاشند.
نسخه :
تخم ریحان 50 گرم نرم سائیده با 100 گرم عسل مخلوط کرده به محل بیماری بمالند و تا ممکن باشد از رفتن به حمام و خوردن لبنیات بپرهیزند.