فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زخم مقعد

زخمهای مقعدی را بایستی هر چه زودتر درمان نمود زیرا در اثر تماس با میکروبهای سمی روده آلوده شده و عفونی می شوند لذا بایستی به درمان صحیح و مؤثری اقدام نمود.
نسخه :
آویشن شیرازی: گل بومادران، خطمی، مریم گلی، شنبلیله، ریشه ایرسا، گل بنفشه، خارخسک، مغزناخنک، همه را به مقدار مساوی انتخاب کرده روزانه جوشانده با آب آن زخم را بشویند و در آب جوشانده آن بنشینند.
نسخه :
اکسید دو زنگ، سفید آب قلع، اسیدبوریک، مرمکی، چوب درخت سماق، چوب درخت مورد به مقدار لازم تهیه کرده خیلی نرم کوبیده و سائیده به محل زخم بپاشند و همه داروهائیکه در خشکانیدن مؤثر است در اینجا نیز مورد مصرف قرار گیرد.

ترک خوردگی یا شقاق مقعد

دستورات زیر در اینجا رعایت شود:
1- تمیز نگهداشتن و رعایت بهداشت این محل
2- شستشو با محلولهای فوق
3- گذاردن پمادهای خشک کننده
4- رعایت لینت مزاج
نسخه :
سفیداب قلع 5 گرم
اکسید دوزنگ 5 گرم
اسید بوریک 5 گرم
وازلین 5 گرم
موم سفید 5 گرم
گوگرد زرد 5/2 گرم
همه را مخلوط کرده بمالند و یا آرد جو را با مغز ساق قلم گاو مخلوط کرده ضماد بمالند.
و یا روغن تخم شب بو یا روغن سوسن یا روغن کرچک را با مقل گداخته بمالند اگر ورم و درد زیاد باشد از حمام بابونه و مغزناخنک به صورت آبزن استفاده نمایند (یعنی در آب جوشانده آن بنشینند).
نسخه :
پارافین، روغن کنجد، پیه مرغ، مغز ساق گاو، روغن کوهان شتر، مقل برابر انتخاب کرده مقل را در لعاب تخم کتان حل کرده بقیه داروها را به آن اضافه کرده پس از ذوب کردن صبح و عصر ضماد نمایند.
نسخه :
مغز ساق گاو، زفت، سفیداب قلع مردار سنگ، همه را نرم ساخته صبح و عصر ضماد نمایند.

خروج مقعد

اگر به علت ورم باشد از جوشانده گل بنفشه، گل خطمی، بابونه، برگ کلم، برگ شلغم و تخم کتان از هر کدام به مقدار لازم تهیه کرده جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند. و پمادی از موم روغن بابونه و روغن شبت تهیه کرده بمالند یا با جوشانده گل بنفشه، بابونه و گل شب بو محل را شستشو دهند موقعی که مقعد داخل شد از بلوط برگ مورد، عفض، تکمه گل، و گلنار از هر کدام 5 گرم گرم نیم کوب کرده جوشانده محل را شستشو داده و نیز می توان تفاله ها را به محل بیماری ضماد نمایند.
نسخه :
عدس 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
سماق 5 گرم
همه را جوشانده با آب آن شستشو کرده تفاله های آن را ضماد نمایند.
نسخه :
سفیداب قلع 5 گرم
گلنار 5 گرم
مازو 5 گرم
زاج 5 گرم
سرمه 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
کوبیده به محل بپاشند.