فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مؤثر

آنزروت 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
زفت 5 گرم
اشق یا صمغ کما 5 گرم
کندر 5 گرم
سقز 5 گرم
مقل 5 گرم
زراوند 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
مرصاف 5 گرم
نرم کوبیده در موم و روغن زیتون حل کرده جوشانده، ضماد نمایند.
نسخه :
کهربا 5 گرم
شادنج 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
بسفایج 5 گرم
ابهل 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
بلوط 5 گرم
مقل 5 گرم
همه را نرم کوبیده در موم و روغن کنجد حل کرده بپزند و ضماد نمایند.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم
گلنار 5 گرم
زرد چوبه 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج 5 گرم
سرمه 5 گرم
موم 15 گرم
همه را نرم کوبیده موم را در 200 گرم روغن زیتون داغ شده حل کرده سپس همه داروها را به روغن اضافه کرده خوب بسرشند و بجوشانند تا بقوام آید صبح و عصر ضماد نمایند.

ورم مقعد

در بیشتر مزاجهای گرم در تعقیب مصرف داروهای محرک و گرم این حالت به وجود می آید که عبارت از سوزش گاهی، خارش و درد.
درمان :
اول بایستی قطع داروهای تجویز شده نمایند. سپس داروهای ضد گرمی مصرف کنند و این نسخه را به صورت ضماد بکار برند.
نسخه :
مغز ناخنک 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
نرم کوبیده بپزند خمیر آن را صبح و عصر ضماد نمایند یا اینکه داروهای فوق را جوشانده با آب آن خود را بشویند.

زخم مقعد

زخمهای مقعدی را بایستی هر چه زودتر درمان نمود زیرا در اثر تماس با میکروبهای سمی روده آلوده شده و عفونی می شوند لذا بایستی به درمان صحیح و مؤثری اقدام نمود.
نسخه :
آویشن شیرازی: گل بومادران، خطمی، مریم گلی، شنبلیله، ریشه ایرسا، گل بنفشه، خارخسک، مغزناخنک، همه را به مقدار مساوی انتخاب کرده روزانه جوشانده با آب آن زخم را بشویند و در آب جوشانده آن بنشینند.
نسخه :
اکسید دو زنگ، سفید آب قلع، اسیدبوریک، مرمکی، چوب درخت سماق، چوب درخت مورد به مقدار لازم تهیه کرده خیلی نرم کوبیده و سائیده به محل زخم بپاشند و همه داروهائیکه در خشکانیدن مؤثر است در اینجا نیز مورد مصرف قرار گیرد.