نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه حمام داروئی

بلوط، مازو، آویشن شیرازی، گل بومادران، مریم گلی، برگ مورد، سعد، پوست انار همه را در آب جوشانده بیمار در آن بنشیند.

نسخه مؤثر

آنزروت 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
زفت 5 گرم
اشق یا صمغ کما 5 گرم
کندر 5 گرم
سقز 5 گرم
مقل 5 گرم
زراوند 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
مرصاف 5 گرم
نرم کوبیده در موم و روغن زیتون حل کرده جوشانده، ضماد نمایند.
نسخه :
کهربا 5 گرم
شادنج 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
بسفایج 5 گرم
ابهل 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
بلوط 5 گرم
مقل 5 گرم
همه را نرم کوبیده در موم و روغن کنجد حل کرده بپزند و ضماد نمایند.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم
گلنار 5 گرم
زرد چوبه 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج 5 گرم
سرمه 5 گرم
موم 15 گرم
همه را نرم کوبیده موم را در 200 گرم روغن زیتون داغ شده حل کرده سپس همه داروها را به روغن اضافه کرده خوب بسرشند و بجوشانند تا بقوام آید صبح و عصر ضماد نمایند.

ورم مقعد

در بیشتر مزاجهای گرم در تعقیب مصرف داروهای محرک و گرم این حالت به وجود می آید که عبارت از سوزش گاهی، خارش و درد.
درمان :
اول بایستی قطع داروهای تجویز شده نمایند. سپس داروهای ضد گرمی مصرف کنند و این نسخه را به صورت ضماد بکار برند.
نسخه :
مغز ناخنک 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
نرم کوبیده بپزند خمیر آن را صبح و عصر ضماد نمایند یا اینکه داروهای فوق را جوشانده با آب آن خود را بشویند.