فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه حمام داروئی

بلوط، مازو، آویشن شیرازی، گل بومادران، مریم گلی، برگ مورد، سعد، پوست انار همه را در آب جوشانده بیمار در آن بنشیند.

نسخه مؤثر

آنزروت 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
زفت 5 گرم
اشق یا صمغ کما 5 گرم
کندر 5 گرم
سقز 5 گرم
مقل 5 گرم
زراوند 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
مرصاف 5 گرم
نرم کوبیده در موم و روغن زیتون حل کرده جوشانده، ضماد نمایند.
نسخه :
کهربا 5 گرم
شادنج 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
بسفایج 5 گرم
ابهل 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
بلوط 5 گرم
مقل 5 گرم
همه را نرم کوبیده در موم و روغن کنجد حل کرده بپزند و ضماد نمایند.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم
گلنار 5 گرم
زرد چوبه 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج 5 گرم
سرمه 5 گرم
موم 15 گرم
همه را نرم کوبیده موم را در 200 گرم روغن زیتون داغ شده حل کرده سپس همه داروها را به روغن اضافه کرده خوب بسرشند و بجوشانند تا بقوام آید صبح و عصر ضماد نمایند.

ورم مقعد

در بیشتر مزاجهای گرم در تعقیب مصرف داروهای محرک و گرم این حالت به وجود می آید که عبارت از سوزش گاهی، خارش و درد.
درمان :
اول بایستی قطع داروهای تجویز شده نمایند. سپس داروهای ضد گرمی مصرف کنند و این نسخه را به صورت ضماد بکار برند.
نسخه :
مغز ناخنک 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
نرم کوبیده بپزند خمیر آن را صبح و عصر ضماد نمایند یا اینکه داروهای فوق را جوشانده با آب آن خود را بشویند.