فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای شقاق

مغز تخمه کدو 10 گرم
مغز تخم خربزه 10 گرم
سعد 5 گرم
نرم کوبیده در مغز ساق قلم گاو حل کرده به صورت ضماد استعمال شود.

نسخه حمام داروئی

بلوط، مازو، آویشن شیرازی، گل بومادران، مریم گلی، برگ مورد، سعد، پوست انار همه را در آب جوشانده بیمار در آن بنشیند.

نسخه مؤثر

آنزروت 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
زفت 5 گرم
اشق یا صمغ کما 5 گرم
کندر 5 گرم
سقز 5 گرم
مقل 5 گرم
زراوند 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
مرصاف 5 گرم
نرم کوبیده در موم و روغن زیتون حل کرده جوشانده، ضماد نمایند.
نسخه :
کهربا 5 گرم
شادنج 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
بسفایج 5 گرم
ابهل 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
بلوط 5 گرم
مقل 5 گرم
همه را نرم کوبیده در موم و روغن کنجد حل کرده بپزند و ضماد نمایند.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم
گلنار 5 گرم
زرد چوبه 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
زاج 5 گرم
سرمه 5 گرم
موم 15 گرم
همه را نرم کوبیده موم را در 200 گرم روغن زیتون داغ شده حل کرده سپس همه داروها را به روغن اضافه کرده خوب بسرشند و بجوشانند تا بقوام آید صبح و عصر ضماد نمایند.