فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان فیستول

شستشوی آن محل با داروهای ضد عفونت مثل آویشن، بومادران، مغزناخنک، گل خطمی و غیره و گذاردن فتیله آغشته به جاوشیر در فیستول مؤثر است.

نسخه برای شقاق

مغز تخمه کدو 10 گرم
مغز تخم خربزه 10 گرم
سعد 5 گرم
نرم کوبیده در مغز ساق قلم گاو حل کرده به صورت ضماد استعمال شود.

نسخه حمام داروئی

بلوط، مازو، آویشن شیرازی، گل بومادران، مریم گلی، برگ مورد، سعد، پوست انار همه را در آب جوشانده بیمار در آن بنشیند.