فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فیستول

فیستولهائی که به مقعد رسیده باشد چون مرتباً ترشحات مقعد در آنها وارد می شود معالجه و مداوای آن بسیار سخت است زیرا میکروبهای روده باعث ایجاد عفونت فیستول شده، به درمان جواب مثبت نمی دهد. از این رو بهترین معالجه عمل جراحی است.

درمان فیستول

شستشوی آن محل با داروهای ضد عفونت مثل آویشن، بومادران، مغزناخنک، گل خطمی و غیره و گذاردن فتیله آغشته به جاوشیر در فیستول مؤثر است.

نسخه برای شقاق

مغز تخمه کدو 10 گرم
مغز تخم خربزه 10 گرم
سعد 5 گرم
نرم کوبیده در مغز ساق قلم گاو حل کرده به صورت ضماد استعمال شود.