فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای حمام داروئی

برگ خطمی، گل پنیرک، گل بنفشه، برگ ریحان کوهی، سبوس گندم، جومقشر، بومادران، شبت، شنبلیله همه را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند.

فیستول

فیستولهائی که به مقعد رسیده باشد چون مرتباً ترشحات مقعد در آنها وارد می شود معالجه و مداوای آن بسیار سخت است زیرا میکروبهای روده باعث ایجاد عفونت فیستول شده، به درمان جواب مثبت نمی دهد. از این رو بهترین معالجه عمل جراحی است.

درمان فیستول

شستشوی آن محل با داروهای ضد عفونت مثل آویشن، بومادران، مغزناخنک، گل خطمی و غیره و گذاردن فتیله آغشته به جاوشیر در فیستول مؤثر است.