فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای بخور

کندر 5 گرم
مصطکی 5 گرم
صبر 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
برگ مورد 10 گرم
مرزنجوش 5 گرم
مخلوط کرده صبح و عصر بخور دهند.

نسخه برای خونریزی

کندر 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
پوست انار 10 گرم
مازو 5 گرم
بلوط 5 گرم
همه را نرم سائید پس از مخلوط کردن خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.

نسخه برای حمام داروئی

برگ خطمی، گل پنیرک، گل بنفشه، برگ ریحان کوهی، سبوس گندم، جومقشر، بومادران، شبت، شنبلیله همه را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند.