فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

سفیداب قلع را در آب بارهنگ حل کرده ضماد نمایند.
نسخه :
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
تخم کتان 10 گرم
برگ خطمی 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
نرم کوبیده بپزند تا مثل خمیر شود گرم گرم ضماد نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
مصطکی 5 گرم
صبر 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با سفیده تخم مرغ و یا با آب بارهنگ خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.

نسخه برای بخور

کندر 5 گرم
مصطکی 5 گرم
صبر 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
برگ مورد 10 گرم
مرزنجوش 5 گرم
مخلوط کرده صبح و عصر بخور دهند.

نسخه برای خونریزی

کندر 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
پوست انار 10 گرم
مازو 5 گرم
بلوط 5 گرم
همه را نرم سائید پس از مخلوط کردن خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.