فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای خونریزیهای بواسیر

پوست انار 200 گرم
مازو 15 گرم
تخم مورد 20 گرم
دکمه یا تخم گل 25 گرم
همه را جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند.

نسخه دیگر

سفیداب قلع را در آب بارهنگ حل کرده ضماد نمایند.
نسخه :
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
تخم کتان 10 گرم
برگ خطمی 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
نرم کوبیده بپزند تا مثل خمیر شود گرم گرم ضماد نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
مصطکی 5 گرم
صبر 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با سفیده تخم مرغ و یا با آب بارهنگ خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.

نسخه برای بخور

کندر 5 گرم
مصطکی 5 گرم
صبر 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
برگ مورد 10 گرم
مرزنجوش 5 گرم
مخلوط کرده صبح و عصر بخور دهند.