فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خشک کننده خون بواسیر

مورد، میوه کاج، اقماع بادنجان، ریشه کبر یا خیار دشتی، شخم حنظل، مر، مقل، پوست انار، زرد چوبه، عفض، کندر، دانه اسفند، تخم پیاز از این داروها هم به صورت بخور و هم می توان چندتای آنها را نرم کوبیده در آب تره ریخته به محل مقعد ضماد نمایند ومدتی مرتباً با روغن زیتون کهنه محل را ماساژ دهند، کندر و خون سیاوشان را نرم کوبیده به صورت پودر به موضع بواسیر بپاشند.
نسخه :
پوست انار 10 گرم
بلوط 5 گرم
کندر 5 گرم
میوه کاج 10 گرم
نرم کوبیده با آب انگور جوشانده صبح و عصر ضماد نمایند اگر بواسیر با درد و پرخونی همراه بوده و خونی خارج نشود و ورم آن نیز زیاد شده باشد بیمار را بایستی در آب گرم نشانند.
و با روغن زیتون با روغن کرچک و یا روغن مغز ساق گاو محل را چرب نمایند یا کوهان شتر بمالند تا نرم شود، در اینجا برای لینت مزاج و پاکسازی بدن از جوشانده هلیله استفاده باید نمود.

نسخه برای خونریزیهای بواسیر

پوست انار 200 گرم
مازو 15 گرم
تخم مورد 20 گرم
دکمه یا تخم گل 25 گرم
همه را جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند.

نسخه دیگر

سفیداب قلع را در آب بارهنگ حل کرده ضماد نمایند.
نسخه :
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
تخم کتان 10 گرم
برگ خطمی 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
نرم کوبیده بپزند تا مثل خمیر شود گرم گرم ضماد نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
مصطکی 5 گرم
صبر 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با سفیده تخم مرغ و یا با آب بارهنگ خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.