فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بواسیر

این بیماری به عناوین و اشکال مختلفی خود را نشان می دهد مثل تکمه ای، زگیلی شکل، توبولی، آویزان مثل ریشه و یا به شکل کلافه واریسی شکل عروق و غیره.
درمان :
اگر بیمار پرخون و چاق و مبتلا به فشار خون باشد، فصد نمایند و خون کم کنند و سپس جوشانده هلیله تجویز نمایند و پرهیز از غذاهای غلیظ از شور، سوداوی مثل گوشت گاو و آهو و شتر و ماهی شور و گوشت سایر حیوانات وحشی، بادنجان، عدس، کلم، خرما، پنیر و آب خیلی سرد لازم است و بایستی مدام طبع نرم و لینت مزاج برقرار باشد که این خیلی مهم است و هلیله یا آمله یا اطریفل صغیر و مقل برای لینت مزاج بکار برند، بعد از تنقیه و نرم کردن طبع اگر دردی در کار باشد از پخته برگ کلم و پوست خشخاش و روغن گل و سفیده تخم مرغ برای تسکین درد استفاده نمایند.
این دارو برای ضماد به محل بواسیر تجویز می شود، مرهم سفیداب مفید است به فرمول زیر:
نسخه :
کندر 5 گرم
مرمکی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
گلنار 10 گرم
مازو 5 گرم
بلوط 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
میوه کاج 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه رانرم کوبیده در موم حل کرده استعمال نمایند بصورت شیاف یا سائیده داروها را در کمی روغن زیتون حل کرده به صورت ضماد استعمال شود.
نسخه :
سفیداب قلع 10 گرم
اکسیددوزنگ 5 گرم
اسید بوریک 5 گرم
وازلین استریل 25 گرم
پیاز 1 عدد
در روغن ریخته خوب له کرده به محل مقعد ضماد کنند این دارو را در روغن کوهان شتر بپزند مفید و مؤثرتر است.
نسخه :
تخم شبت 5 گرم
مغزناخنک 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
گل پنیرک 5 گرم
خیلی نرم کوبیده سائیده با روغن گل یا روغن بنفشه آمیخته ضماد نمایند.
نسخه :
مغز ناخنک 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
پوست خشخاش 5 گرم
تخم کتان 10 گرم
نرم سائیده در سفیده تخم مرغ حل کرده استعمال نمایند.
پیه مرغ 25 گرم، مقل 5 گرم، میعه 5 گرم، مغز ساق قلم گاو یک عدد پیه و مغز ساق قلم گاو را حل کرده داروها را در این روغن ریخته مخلوط و حل نمایند سپس داروهای نرم شده فوق را اضافه کرده خوب بسرشند از این پماد به محل مقعد ضماد نمایند. تخم تره، خیار دشتی، سیاهدانه، دانه اسفند، و کندر را روی آتش ریخته بخور دهند، چنانچه گفته شد این دستورات برای موقعی است که درد وجود داشته باشد، حال اگر درد و المی در کار نباشد از داروهای خشک کننده استفاده نمایند.

نسخه خشک کننده خون بواسیر

مورد، میوه کاج، اقماع بادنجان، ریشه کبر یا خیار دشتی، شخم حنظل، مر، مقل، پوست انار، زرد چوبه، عفض، کندر، دانه اسفند، تخم پیاز از این داروها هم به صورت بخور و هم می توان چندتای آنها را نرم کوبیده در آب تره ریخته به محل مقعد ضماد نمایند ومدتی مرتباً با روغن زیتون کهنه محل را ماساژ دهند، کندر و خون سیاوشان را نرم کوبیده به صورت پودر به موضع بواسیر بپاشند.
نسخه :
پوست انار 10 گرم
بلوط 5 گرم
کندر 5 گرم
میوه کاج 10 گرم
نرم کوبیده با آب انگور جوشانده صبح و عصر ضماد نمایند اگر بواسیر با درد و پرخونی همراه بوده و خونی خارج نشود و ورم آن نیز زیاد شده باشد بیمار را بایستی در آب گرم نشانند.
و با روغن زیتون با روغن کرچک و یا روغن مغز ساق گاو محل را چرب نمایند یا کوهان شتر بمالند تا نرم شود، در اینجا برای لینت مزاج و پاکسازی بدن از جوشانده هلیله استفاده باید نمود.

نسخه برای خونریزیهای بواسیر

پوست انار 200 گرم
مازو 15 گرم
تخم مورد 20 گرم
دکمه یا تخم گل 25 گرم
همه را جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند.