فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد کرمک

قنیل، حنا، بورق، از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با آب 5/2 گرم صبر زرد حل کرده هر شب به صورت شیاف استعمال شود.
شستشوی دستها پس از دفع و مراجعت از توالت امری است واجب که نشستن دستها موجب انتقال تخم کرم به دیگران و نیز به خود شخص است.

بیماریهای مقعد

شایع ترین بیماریهای این عضو که بواسیر و فیستول (سوراخ عفونی و یا فرورفتگی است که متأسفانه مزاحم سختی برای بیمار است) و ترک خوردگی یا شقاق و بالاخره خیلی نادرتر - سرطان این ناحیه است، خارج شدن مقعد نیز یکی از بیماریهای شایع در اطفال و در اشخاص پیر و ضعیف است، مقعد عضوی است بسیار حساس کوچکترین تغییر مزاجی اثرش روی آن ظاهر می شود مثل گرم شدن مزاج که اثرش خارش و سوزش مقعد است و پیدایش اسهال که خروج مقعد در تعقیب آن است مخصوصاً در اطفال.

بواسیر

این بیماری به عناوین و اشکال مختلفی خود را نشان می دهد مثل تکمه ای، زگیلی شکل، توبولی، آویزان مثل ریشه و یا به شکل کلافه واریسی شکل عروق و غیره.
درمان :
اگر بیمار پرخون و چاق و مبتلا به فشار خون باشد، فصد نمایند و خون کم کنند و سپس جوشانده هلیله تجویز نمایند و پرهیز از غذاهای غلیظ از شور، سوداوی مثل گوشت گاو و آهو و شتر و ماهی شور و گوشت سایر حیوانات وحشی، بادنجان، عدس، کلم، خرما، پنیر و آب خیلی سرد لازم است و بایستی مدام طبع نرم و لینت مزاج برقرار باشد که این خیلی مهم است و هلیله یا آمله یا اطریفل صغیر و مقل برای لینت مزاج بکار برند، بعد از تنقیه و نرم کردن طبع اگر دردی در کار باشد از پخته برگ کلم و پوست خشخاش و روغن گل و سفیده تخم مرغ برای تسکین درد استفاده نمایند.
این دارو برای ضماد به محل بواسیر تجویز می شود، مرهم سفیداب مفید است به فرمول زیر:
نسخه :
کندر 5 گرم
مرمکی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
گلنار 10 گرم
مازو 5 گرم
بلوط 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
میوه کاج 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه رانرم کوبیده در موم حل کرده استعمال نمایند بصورت شیاف یا سائیده داروها را در کمی روغن زیتون حل کرده به صورت ضماد استعمال شود.
نسخه :
سفیداب قلع 10 گرم
اکسیددوزنگ 5 گرم
اسید بوریک 5 گرم
وازلین استریل 25 گرم
پیاز 1 عدد
در روغن ریخته خوب له کرده به محل مقعد ضماد کنند این دارو را در روغن کوهان شتر بپزند مفید و مؤثرتر است.
نسخه :
تخم شبت 5 گرم
مغزناخنک 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
گل پنیرک 5 گرم
خیلی نرم کوبیده سائیده با روغن گل یا روغن بنفشه آمیخته ضماد نمایند.
نسخه :
مغز ناخنک 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
پوست خشخاش 5 گرم
تخم کتان 10 گرم
نرم سائیده در سفیده تخم مرغ حل کرده استعمال نمایند.
پیه مرغ 25 گرم، مقل 5 گرم، میعه 5 گرم، مغز ساق قلم گاو یک عدد پیه و مغز ساق قلم گاو را حل کرده داروها را در این روغن ریخته مخلوط و حل نمایند سپس داروهای نرم شده فوق را اضافه کرده خوب بسرشند از این پماد به محل مقعد ضماد نمایند. تخم تره، خیار دشتی، سیاهدانه، دانه اسفند، و کندر را روی آتش ریخته بخور دهند، چنانچه گفته شد این دستورات برای موقعی است که درد وجود داشته باشد، حال اگر درد و المی در کار نباشد از داروهای خشک کننده استفاده نمایند.