فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تنقیه جهت از بین بردن کرمکها

بابونه 5 گرم
مغزناخنک 5 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
بومادران 5 گرم
سداب 5 گرم
برگ شفتالو 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم لیتر آب جوش حل کرده پس از سرد شدن تنقیه نمایند و ساعتی خود را نگهدارند سپس دفع کنند یا پودینه، برگ شفتالو، و تخم خطمی از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در آب حل کرده خود را بشویند.

نسخه ضد کرمک

قنیل، حنا، بورق، از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با آب 5/2 گرم صبر زرد حل کرده هر شب به صورت شیاف استعمال شود.
شستشوی دستها پس از دفع و مراجعت از توالت امری است واجب که نشستن دستها موجب انتقال تخم کرم به دیگران و نیز به خود شخص است.

بیماریهای مقعد

شایع ترین بیماریهای این عضو که بواسیر و فیستول (سوراخ عفونی و یا فرورفتگی است که متأسفانه مزاحم سختی برای بیمار است) و ترک خوردگی یا شقاق و بالاخره خیلی نادرتر - سرطان این ناحیه است، خارج شدن مقعد نیز یکی از بیماریهای شایع در اطفال و در اشخاص پیر و ضعیف است، مقعد عضوی است بسیار حساس کوچکترین تغییر مزاجی اثرش روی آن ظاهر می شود مثل گرم شدن مزاج که اثرش خارش و سوزش مقعد است و پیدایش اسهال که خروج مقعد در تعقیب آن است مخصوصاً در اطفال.