فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای کرمهای دراز و اکسیور

5 گرم صبر زرد را نرم کوبیده با 100 گرم کشمش کوبیده روزی 3 مرتبه هر دفعه به اندازه یک فندق میل نمایند تا دارو تمام شود.

تنقیه جهت از بین بردن کرمکها

بابونه 5 گرم
مغزناخنک 5 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
بومادران 5 گرم
سداب 5 گرم
برگ شفتالو 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم لیتر آب جوش حل کرده پس از سرد شدن تنقیه نمایند و ساعتی خود را نگهدارند سپس دفع کنند یا پودینه، برگ شفتالو، و تخم خطمی از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در آب حل کرده خود را بشویند.

نسخه ضد کرمک

قنیل، حنا، بورق، از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با آب 5/2 گرم صبر زرد حل کرده هر شب به صورت شیاف استعمال شود.
شستشوی دستها پس از دفع و مراجعت از توالت امری است واجب که نشستن دستها موجب انتقال تخم کرم به دیگران و نیز به خود شخص است.