فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خوردنی

افسنطین 10 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
گذاردن یک پنبه آغشته به آب تنباکو یا آب سداب یا آب برگ شفتالو یا سرکه در رکتوم مبتلایان خیلی برای از بین بردن کرمک مؤثر است برای یک هفته (با خوردن روزانه سوپ های فوق).

نسخه برای کرمهای دراز و اکسیور

5 گرم صبر زرد را نرم کوبیده با 100 گرم کشمش کوبیده روزی 3 مرتبه هر دفعه به اندازه یک فندق میل نمایند تا دارو تمام شود.

تنقیه جهت از بین بردن کرمکها

بابونه 5 گرم
مغزناخنک 5 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
بومادران 5 گرم
سداب 5 گرم
برگ شفتالو 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم لیتر آب جوش حل کرده پس از سرد شدن تنقیه نمایند و ساعتی خود را نگهدارند سپس دفع کنند یا پودینه، برگ شفتالو، و تخم خطمی از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در آب حل کرده خود را بشویند.