فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

آب برگ شفتالو، آب برگ انار، آب برگ توت را گرفته با 5 گرم صبر زرد حل کرده به صورت شیاف استعمال شود.
مبتلایان به کرمک بایستی روزانه از آش آلو، آش سماق، و آش قارا استفاده کنند (به صورت، سوپ).

نسخه خوردنی

افسنطین 10 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
گذاردن یک پنبه آغشته به آب تنباکو یا آب سداب یا آب برگ شفتالو یا سرکه در رکتوم مبتلایان خیلی برای از بین بردن کرمک مؤثر است برای یک هفته (با خوردن روزانه سوپ های فوق).

نسخه برای کرمهای دراز و اکسیور

5 گرم صبر زرد را نرم کوبیده با 100 گرم کشمش کوبیده روزی 3 مرتبه هر دفعه به اندازه یک فندق میل نمایند تا دارو تمام شود.