فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

گل ارمنی 10 گرم
برنگ کابلی 10 گرم
افنتین 5 گرم
تربد 5 گرم
غاریقون 5 گرم
همه را با 10 عدد مغز گردو نرم کوبیده سه روز صبح ناشتا با دوغ میل نمایند.
نسخه :
ریشه درخت توت 20 گرم
گل زوفا 15 گرم
جوشانده برای سه روز صبح ناشتا مصرف نمایند.
اگر هر شب 5 گرم سیاه دانه کوبیده را در یک قاشق سرکه حل کرده موقع خواب میل کنند از بین برنده کرم است.

برای کرم ریزه (اکسیور)

شحم حنظل (کوبیده پوست و گوشت هندوانه ابوجعل 5 گرم) قنیل 5 گرم نرم کوبیده در 2 قاشق غذاخوری زهره گاو ریخته (صفرای گاو) شب موقع خواب یک قطعه پنبه به آن آغشته کرده مثل شیاف استعمال شود تا تمام شدن کرمکها این عمل را ادامه دهند.

نسخه دیگر

باقلا 5 گرم
قنیل 5 گرم
تخم کلم 5 گرم
درمنه ترکی 5 گرم
همه را نرم کوبیده مثل بالا عمل نمایند.