فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گیاهان مؤثر بر کرمهای روده را مجدداً با دستورات بهتری تکرار می کنیم

برای کرم کدو

سه روز متوالی صبح ها شیر تنها میل کنند و غذای روزانه را کم کرده، کمی ترشی به غذای خود بیفزایند روز چهارم از نسخه زیر استفاده کنند.
برنگ کابلی مقشر 10 گرم
تربد 10 گرم
قنیل 10 گرم
ترمس 10 گرم
قسط تلخ 5 گرم
درمند ترکی 10 گرم
همه را نرم سائیده چهار روز صبح ناشتا با دوغ میل نمایند تا ظهر غذائی نخورند و نهار را از یک غذای ساده ترش استفاده نمایند. در این چهار روز اگر به جای آب از جوشانده ریشه انار 10 گرم در یک لیتر آب یا از جوشانده پوست درخت توت 20 گرم در یک لیتر آب استفاده شود بهتر است.
یا اینکه ریشه انار 10 گرم در 20 گرم سماق جوشانده بجای آب میل نمایند، اگر قبل از هر غذا 10 دانه بادام تلخ یا مغز گردو خورده شود تأثیر بیشتری خواهد داشت.

نسخه دیگر

گل ارمنی 10 گرم
برنگ کابلی 10 گرم
افنتین 5 گرم
تربد 5 گرم
غاریقون 5 گرم
همه را با 10 عدد مغز گردو نرم کوبیده سه روز صبح ناشتا با دوغ میل نمایند.
نسخه :
ریشه درخت توت 20 گرم
گل زوفا 15 گرم
جوشانده برای سه روز صبح ناشتا مصرف نمایند.
اگر هر شب 5 گرم سیاه دانه کوبیده را در یک قاشق سرکه حل کرده موقع خواب میل کنند از بین برنده کرم است.