فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای عصبی مزاجهای مبتلاء به قولنج

زیره کرمانی 20 گرم
افتیمون 20 گرم
کرویا 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.

گیاهان مؤثر بر کرمهای روده را مجدداً با دستورات بهتری تکرار می کنیم

برای کرم کدو

سه روز متوالی صبح ها شیر تنها میل کنند و غذای روزانه را کم کرده، کمی ترشی به غذای خود بیفزایند روز چهارم از نسخه زیر استفاده کنند.
برنگ کابلی مقشر 10 گرم
تربد 10 گرم
قنیل 10 گرم
ترمس 10 گرم
قسط تلخ 5 گرم
درمند ترکی 10 گرم
همه را نرم سائیده چهار روز صبح ناشتا با دوغ میل نمایند تا ظهر غذائی نخورند و نهار را از یک غذای ساده ترش استفاده نمایند. در این چهار روز اگر به جای آب از جوشانده ریشه انار 10 گرم در یک لیتر آب یا از جوشانده پوست درخت توت 20 گرم در یک لیتر آب استفاده شود بهتر است.
یا اینکه ریشه انار 10 گرم در 20 گرم سماق جوشانده بجای آب میل نمایند، اگر قبل از هر غذا 10 دانه بادام تلخ یا مغز گردو خورده شود تأثیر بیشتری خواهد داشت.