نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه ضد نفخ و گاز

تخم کرفس 15 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری یا 10 گرم دانه اسفند را کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
ریشه کرفس 20 گرم
ریشه بادیان 20 گرم
خولنجان 5 گرم
مثل بالا عمل شود پس از نیم کوب کردن 10 گرم در 2 لیوان جوشانیده صبح و عصر میل کنند یا این که همه را نرم کوبیده روزی 3 قاشق مرباخوری.

نسخه برای عصبی مزاجهای مبتلاء به قولنج

زیره کرمانی 20 گرم
افتیمون 20 گرم
کرویا 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.

گیاهان مؤثر بر کرمهای روده را مجدداً با دستورات بهتری تکرار می کنیم