فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اگر بعلت سردی مزاج باشد

زیره 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
اگیر ترکی 5 گرم
زنیان 5 گرم
بادیان 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
همه را پس از نیم کوب کردن روزی 10 گرم جوشانده صبح ناشتا و شب میل نمایند.
اگر نفخ و صدا کردن شکم با اسهال و نامرتبی دفع همراه باشد بایستی از داروهای مؤثر بر اسهال بکار برند.

دردهای پراکنده در سطح شکم

سیاهدانه 10 گرم
خولنجان 5 گرم
زراوند 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
پس از تمیز کردن نیم کوب کرده 10 گرم از آن را شب در 2 لیوان آب جوش خیسانده صبح پس از جوشاندن یک لیوان صبح ناشتا و یک لیوان عصر میل نمایند.

نسخه دیگر

زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
زیره 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
حب بلیسان 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری.