فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اگر خون در مدفوع دیده شد از نسخه زیر می توان استفاده کرد.

گل سرخ 5 گرم
پوست برون پشه 5 گرم
مازو 5 گرم
پوست انار 10 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
شادنج سنگی 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
سماق 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری به صورت کفلمه.

نفخ و صدا کردن شکم

اگر در اثر غذاها نفاخ و باددار باشد، جلوگیری از میل مجدد آن لازم است دادن گلاب و گل قند در اینجا مؤثر است.

اگر بعلت سردی مزاج باشد

زیره 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
اگیر ترکی 5 گرم
زنیان 5 گرم
بادیان 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
همه را پس از نیم کوب کردن روزی 10 گرم جوشانده صبح ناشتا و شب میل نمایند.
اگر نفخ و صدا کردن شکم با اسهال و نامرتبی دفع همراه باشد بایستی از داروهای مؤثر بر اسهال بکار برند.