فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اگر مزاج رطوبتی باشد، از فرمول زیر استفاده می شود.

تخم مورد 5 گرم
سماق 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
کزمازج چوب گز 5 گرم
نشاسته بوداده 15 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
فوفل 5 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم سائیده با آب سیب ترش یا همچنان خشک روی زبان ریخته با آب بلع نمایند (کفلمه) این مقدار برای 5 روز است.

اگر خون در مدفوع دیده شد از نسخه زیر می توان استفاده کرد.

گل سرخ 5 گرم
پوست برون پشه 5 گرم
مازو 5 گرم
پوست انار 10 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
شادنج سنگی 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
سماق 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری به صورت کفلمه.

نفخ و صدا کردن شکم

اگر در اثر غذاها نفاخ و باددار باشد، جلوگیری از میل مجدد آن لازم است دادن گلاب و گل قند در اینجا مؤثر است.