فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم روده ها به علت میکروبی یا ویروسی یا مسمومیتها یا در اثر غذای فاسد شده.

شربتها و دستورهائیکه در هضم ناقص گذشت در اینجا مؤثر می باشد، ایارج فیقرا نیز مفید است در مسمویتها بهتر است که غذا داده نشود اسهالهائی که با خوردن غذاهای فاسد شروع شده است و هم چنین در تخمه ها و گندیدگی غذا در دستگاه گوارشی، بهتر است بیمار از خوردن و آشامیدن، تا آنجا که ممکن است خودداری کند تا کم کم مواد فاسد شده دفع گردد. پس از بهبودی می توان غذائی که با ارزن مقشر درست شده باشد استفاده نمود چنانچه گفته شد سماق را با غذای روزانه به کار برند.

اگر مزاج رطوبتی باشد، از فرمول زیر استفاده می شود.

تخم مورد 5 گرم
سماق 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
کزمازج چوب گز 5 گرم
نشاسته بوداده 15 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
فوفل 5 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم سائیده با آب سیب ترش یا همچنان خشک روی زبان ریخته با آب بلع نمایند (کفلمه) این مقدار برای 5 روز است.

اگر خون در مدفوع دیده شد از نسخه زیر می توان استفاده کرد.

گل سرخ 5 گرم
پوست برون پشه 5 گرم
مازو 5 گرم
پوست انار 10 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
شادنج سنگی 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
سماق 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری به صورت کفلمه.