فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

گل سرخ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم سائیده با دوغ یا با آب انار سه روز صبح ناشتا میل نمایند این عمل را می توان تا بهبودی کامل ادامه داد.
بیماران مبتلا به ناراحتیهای روده ای از ترشیجاتی که با سرکه درست شده است بایستی پرهیز کامل نمایند غذاهای روزانه را بهتر است با سماق و آب انار میل کنند.

نسخه ضد اسهال ساده و خونی

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
طباشیر 5 گرم
کهربا 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه را نرم کوبیده سیب ترش یا در آب سیب ترش حل کرده روزی سه نصفه استکان میل نمایند.

ورم روده ها به علت میکروبی یا ویروسی یا مسمومیتها یا در اثر غذای فاسد شده.

شربتها و دستورهائیکه در هضم ناقص گذشت در اینجا مؤثر می باشد، ایارج فیقرا نیز مفید است در مسمویتها بهتر است که غذا داده نشود اسهالهائی که با خوردن غذاهای فاسد شروع شده است و هم چنین در تخمه ها و گندیدگی غذا در دستگاه گوارشی، بهتر است بیمار از خوردن و آشامیدن، تا آنجا که ممکن است خودداری کند تا کم کم مواد فاسد شده دفع گردد. پس از بهبودی می توان غذائی که با ارزن مقشر درست شده باشد استفاده نمود چنانچه گفته شد سماق را با غذای روزانه به کار برند.