فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

طباشیر 5 گرم
دانه انار بوداده 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مصطکی 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
همه را نرم کرده در شربت انار یا بدون آن روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه دیگر

گل سرخ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم سائیده با دوغ یا با آب انار سه روز صبح ناشتا میل نمایند این عمل را می توان تا بهبودی کامل ادامه داد.
بیماران مبتلا به ناراحتیهای روده ای از ترشیجاتی که با سرکه درست شده است بایستی پرهیز کامل نمایند غذاهای روزانه را بهتر است با سماق و آب انار میل کنند.

نسخه ضد اسهال ساده و خونی

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
طباشیر 5 گرم
کهربا 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه را نرم کوبیده سیب ترش یا در آب سیب ترش حل کرده روزی سه نصفه استکان میل نمایند.