فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد اسهال - ضد نفخ و ضد هضم ناقص

صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
فوفل 5 گرم
خارخسک 20 گرم
مغز ناخنک 20 گرم
سیاه دانه 10 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را (غیر از نشاسته، کتیرا و صمغ عربی) نیمکوب کرده روزی 10 گرم از آن را در دو نوبت جوشانده صبح و عصر میل نمایند. نشاسته، کتیرا و صمغ را نرم کوبیده روی جوشانده ها پاشیده میل نمایند.

نسخه دیگر

طباشیر 5 گرم
دانه انار بوداده 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مصطکی 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
همه را نرم کرده در شربت انار یا بدون آن روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه دیگر

گل سرخ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم سائیده با دوغ یا با آب انار سه روز صبح ناشتا میل نمایند این عمل را می توان تا بهبودی کامل ادامه داد.
بیماران مبتلا به ناراحتیهای روده ای از ترشیجاتی که با سرکه درست شده است بایستی پرهیز کامل نمایند غذاهای روزانه را بهتر است با سماق و آب انار میل کنند.