فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

هضم ناقص و پیدایش مواد غذائی در مدفوع

این بیماری گاهی با اسهالهای نامرتب و بهم خوردگی شکم، نفخ، تلخی دهان و صدا کردن شکم همراه می شود که سرانجام منجر به پیدایش کلیت ها می گردد، علاوه بر این، انگلها و میکروبها و مسمومیتها و غیره در به وجود آوردن کلیت ها تأثیر زیادی دارند بیشتر عواملی که باعث اسهال می شوند، در اینجا می توانند مزاحمی برای روده ها باشند.
درمان :
حریره برنج غذای مناسبی است، ماست آب گرفته (کیسه انداخته) آب جو یا ماءالشعیر روغن بادام شیرین مؤثر می باشد. سماق در اینجا اگر با هر غذائی میل شود تأثیر شایانی در بهبودی بیماریهای روده ای دارد.

نسخه ضد اسهال - ضد نفخ و ضد هضم ناقص

صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
فوفل 5 گرم
خارخسک 20 گرم
مغز ناخنک 20 گرم
سیاه دانه 10 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را (غیر از نشاسته، کتیرا و صمغ عربی) نیمکوب کرده روزی 10 گرم از آن را در دو نوبت جوشانده صبح و عصر میل نمایند. نشاسته، کتیرا و صمغ را نرم کوبیده روی جوشانده ها پاشیده میل نمایند.

نسخه دیگر

طباشیر 5 گرم
دانه انار بوداده 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مصطکی 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
همه را نرم کرده در شربت انار یا بدون آن روزی سه قاشق مرباخوری.