فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای ورم کبد یا طحال

ریشه ایرسا 20
سداب 5 گرم
زراوند طویل 5 گرم
ریوند چینی 5 گرم
افسنطین 5 گرم
گرم همه را نرم سائیده به مدت 5 روز میل نمایند.
جالینوس عقیده دارد که جوشانده ریشه کبر با سکنجبین بهترین دارو برای ورم کبد و طحال است 5 گرم ریشه کبر یا یک استکان سکنجبین محمد زکریای رازی نیز چنین گفته است که انجیر را شب در سرکه خیس کرده هر روز صبح 7 عدد ناشتا میل نمایند
سقراط نیز چنین گفته است (آنچه مطحول است مهزل تن است و عکس آن نیز صادق است یعنی آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغر کننده بدن است.

نسخه های مؤثر دیگر برای بزرگ طحال

5 گرم بادیان و 5 گرم تاجریزی را در یک استکان سکنجبین حل کرده صبح ناشتا میل نمایند.
نسخه :
ریشه کاسنی 20 گرم
ریوند چینی 5 گرم
تخم کشوث 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
این مقدار جوشانده برای سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شیره تخم خیار، خربزه، کدو، هندوانه از هر کدام 5 گرم اضافه نمایند بهتر است.)
نسخه :
کشمش 20 گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
شاه تره 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (این داروها برای مصرف چهار روز است)

گیاهان مؤثر بر بیماریهای امعاء (روده)

برای علاقه مندان حفظ صحت دستگاه گوارش لازم است که گاهگاهی از تخم شربتی، تخم بالنگو، تخم ریحان اسپرزه و داروهای ملین برای جلوگیری از خراشهای احتمالی روده ها میل نمایند مثلاً زیره یکی از داروهای مقوی دستگاه گوارش است که در برقراری سلامتی آنها رل مؤثرتری را به عهده دارد چنانچه رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) می فرماید هو یقوی المعده و یقطع البلغم و امان من اللقوه، زیره معده را تقویت می کند و بلغم را زایل می سازد و از رعشه و لرزش جلوگیری می نمایند.