فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم طحال

برای درد ناحیه طحال روزانه 10 گرم تخم ترب را کوبیده در سکنجبین حل کرده صبح و عصر تا درد ادامه دارد میل نمایند.
برای درمان ورم طحال روزانه 5 گرم مغز ناخنک، 5 گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند تا از بین رفتن ورم این درمان را می توان ادامه داد.
در ورم طحال بر حسب مزاج بیمار درمان انتخاب می شود در گرم مزاجان دادن آب کاسنی یا عرق آن روزی سه استکان یا آب بادیان و شکر (10 گرم بادیان در 20 گرم شکر برای یک روز).
در بیماریهای طحال آب فلوس و تاجریزی یا پوست هلیله زرد و سیاهدانه یا شاه تره با تخم کشوث یا ریشه کاسنی یا آلوچه ورقانی یا آلوی معمولی یا تمرهندی یا طباشیره یا انیسون یا گل بنفشه یا گل سرخ، همه مفیدند (یک یا چند تای آنها را انتخاب کرده روزی 5 گرم صبح و 5 گرم شب جوشانده میل نمایند).
اگر بیمار مبتلا به تب باشد یک عدد کدوی کوچک را پخته در سنکجبین حل کرده میل نمایند.
تخم خرفه 10 گرم نرم کوبیده در عرق کاسنی ریخته روزی سه استکان میل نمایند، یا تمرهندی، سکنجین و تخم خرفه و مغز فلوس را با هم آمیخته بکار برند.
نسخه :
مغز فلوس 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تمرهندی 15 گرم
سکنجبین 100 گرم
برای یک روز در سه نوبت میل کنند.

نسخه برای ورم کبد یا طحال

ریشه ایرسا 20
سداب 5 گرم
زراوند طویل 5 گرم
ریوند چینی 5 گرم
افسنطین 5 گرم
گرم همه را نرم سائیده به مدت 5 روز میل نمایند.
جالینوس عقیده دارد که جوشانده ریشه کبر با سکنجبین بهترین دارو برای ورم کبد و طحال است 5 گرم ریشه کبر یا یک استکان سکنجبین محمد زکریای رازی نیز چنین گفته است که انجیر را شب در سرکه خیس کرده هر روز صبح 7 عدد ناشتا میل نمایند
سقراط نیز چنین گفته است (آنچه مطحول است مهزل تن است و عکس آن نیز صادق است یعنی آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغر کننده بدن است.

نسخه های مؤثر دیگر برای بزرگ طحال

5 گرم بادیان و 5 گرم تاجریزی را در یک استکان سکنجبین حل کرده صبح ناشتا میل نمایند.
نسخه :
ریشه کاسنی 20 گرم
ریوند چینی 5 گرم
تخم کشوث 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
این مقدار جوشانده برای سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شیره تخم خیار، خربزه، کدو، هندوانه از هر کدام 5 گرم اضافه نمایند بهتر است.)
نسخه :
کشمش 20 گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
شاه تره 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (این داروها برای مصرف چهار روز است)