فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گیاهان مؤثر بر بیماریهای طحال

کسانی که می خواهند طحال سالمی داشته باشند تا آنجا که ممکن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس بادنجان، سیر، پیاز، خرما، عسل، گوشت مانده بایستی خودداری کنند و در موقع پری شکم از انجام کارهای سنگین و سخت پرهیز کنند و از فریاد زدن های شدید و نعره کشیدن خودداری نمایند، غذاهای لطیف که برای کبد مفید است در اینجا نیز مؤثر است.

بیماریهای شایع و معمول طحال

بیماریهای طحال فراوان و از همه مهمتر بیماریهای خونی است که باعث بزرگی طحال می شود، بیماریهای عفونی نیز یکی از عوامل مهم در بزرگی طحال می باشد، سرطانها و بیماریهای مادرزادی می توانند طحال را بزرگ نمایند، بزرگی طحال اکثر اوقات با بزرگی کبد همراه است، کم خونیها که انواع و اقسام بیماریهای خون را تشکیل می دهند اکثر اوقات طحال را بزرگ می نمایند. بطور کلی غذاهای سودازا برای طحال مناسب نیستند بخصوص اگر طحال رنجور باشد هر چه برای تقویت کبد و آنچه برای زیان کبد گفته شد درباره طحال نیز صادق است. غیر از سنگها که در طحال سنگ دیده نشده است.

ورم طحال

برای درد ناحیه طحال روزانه 10 گرم تخم ترب را کوبیده در سکنجبین حل کرده صبح و عصر تا درد ادامه دارد میل نمایند.
برای درمان ورم طحال روزانه 5 گرم مغز ناخنک، 5 گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند تا از بین رفتن ورم این درمان را می توان ادامه داد.
در ورم طحال بر حسب مزاج بیمار درمان انتخاب می شود در گرم مزاجان دادن آب کاسنی یا عرق آن روزی سه استکان یا آب بادیان و شکر (10 گرم بادیان در 20 گرم شکر برای یک روز).
در بیماریهای طحال آب فلوس و تاجریزی یا پوست هلیله زرد و سیاهدانه یا شاه تره با تخم کشوث یا ریشه کاسنی یا آلوچه ورقانی یا آلوی معمولی یا تمرهندی یا طباشیره یا انیسون یا گل بنفشه یا گل سرخ، همه مفیدند (یک یا چند تای آنها را انتخاب کرده روزی 5 گرم صبح و 5 گرم شب جوشانده میل نمایند).
اگر بیمار مبتلا به تب باشد یک عدد کدوی کوچک را پخته در سنکجبین حل کرده میل نمایند.
تخم خرفه 10 گرم نرم کوبیده در عرق کاسنی ریخته روزی سه استکان میل نمایند، یا تمرهندی، سکنجین و تخم خرفه و مغز فلوس را با هم آمیخته بکار برند.
نسخه :
مغز فلوس 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تمرهندی 15 گرم
سکنجبین 100 گرم
برای یک روز در سه نوبت میل کنند.