فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد یرقان

آب ترب، آب برگ بید، آب تاجریزی، آب برگ کاسنی، آب برگ کبر، جوشانده صبح ناشتا میل شود از هر کدام به تنهائی 10 گرم در دو نوبت 5 گرم صبح و 5 گرم عصر.

گیاهان مؤثر بر بیماریهای طحال

کسانی که می خواهند طحال سالمی داشته باشند تا آنجا که ممکن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس بادنجان، سیر، پیاز، خرما، عسل، گوشت مانده بایستی خودداری کنند و در موقع پری شکم از انجام کارهای سنگین و سخت پرهیز کنند و از فریاد زدن های شدید و نعره کشیدن خودداری نمایند، غذاهای لطیف که برای کبد مفید است در اینجا نیز مؤثر است.

بیماریهای شایع و معمول طحال

بیماریهای طحال فراوان و از همه مهمتر بیماریهای خونی است که باعث بزرگی طحال می شود، بیماریهای عفونی نیز یکی از عوامل مهم در بزرگی طحال می باشد، سرطانها و بیماریهای مادرزادی می توانند طحال را بزرگ نمایند، بزرگی طحال اکثر اوقات با بزرگی کبد همراه است، کم خونیها که انواع و اقسام بیماریهای خون را تشکیل می دهند اکثر اوقات طحال را بزرگ می نمایند. بطور کلی غذاهای سودازا برای طحال مناسب نیستند بخصوص اگر طحال رنجور باشد هر چه برای تقویت کبد و آنچه برای زیان کبد گفته شد درباره طحال نیز صادق است. غیر از سنگها که در طحال سنگ دیده نشده است.