فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای پاکسازی بدن

آلوچه خشکه 100 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
ریشه کبر 10 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
بادیان 10 گرم
به مدت سه روز صبح و عصر جوشانده با 15 گرم افتیمون که قبلا به صورت پودر سائیده شده باشد روی آنها ریخته میل کنند روزی 5 گرم تمر، 5 گرم فلوس اگر اضافه شود بهتر است

نسخه ضد یرقان

آب ترب، آب برگ بید، آب تاجریزی، آب برگ کاسنی، آب برگ کبر، جوشانده صبح ناشتا میل شود از هر کدام به تنهائی 10 گرم در دو نوبت 5 گرم صبح و 5 گرم عصر.

گیاهان مؤثر بر بیماریهای طحال

کسانی که می خواهند طحال سالمی داشته باشند تا آنجا که ممکن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس بادنجان، سیر، پیاز، خرما، عسل، گوشت مانده بایستی خودداری کنند و در موقع پری شکم از انجام کارهای سنگین و سخت پرهیز کنند و از فریاد زدن های شدید و نعره کشیدن خودداری نمایند، غذاهای لطیف که برای کبد مفید است در اینجا نیز مؤثر است.