فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه حمام داروئی برای یرقان

جوشانده برگ گل بنفشه، مغز ناخنک، گل بومادران، بابونه، گل شب بو بصورت وان سپس بدن را با آب سبوس گندم و سبوس نخود بشویند.
نسخه :
جوشانده ریشه ترشک و ریشه کاسنی از هر کدام روزی 10 گرم صبح و عصر بسیار نافع و مفید برای انواع یرقانها می باشد.
نسخه :
پوست خیار و پوست ریشه کاسنی از هر کدام 20 گرم جوشانده با شکر سرخ به مدت 5 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند این درمان نیز برطرف کننده یرقان، درد مثانه و درد آلت و ضد تب نیز می باشد.

نسخه برای پاکسازی بدن

آلوچه خشکه 100 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
ریشه کبر 10 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
بادیان 10 گرم
به مدت سه روز صبح و عصر جوشانده با 15 گرم افتیمون که قبلا به صورت پودر سائیده شده باشد روی آنها ریخته میل کنند روزی 5 گرم تمر، 5 گرم فلوس اگر اضافه شود بهتر است

نسخه ضد یرقان

آب ترب، آب برگ بید، آب تاجریزی، آب برگ کاسنی، آب برگ کبر، جوشانده صبح ناشتا میل شود از هر کدام به تنهائی 10 گرم در دو نوبت 5 گرم صبح و 5 گرم عصر.