فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

بادیان 5گرم
تخم کرفس 10گرم
تاجریزی 5گرم
ریشه کاسنی 20گرم
شاه تره 5گرم
مرزنجوش 5گرم
برای 7 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند ناگفته نماند که هر دستوری را باید تا مدتی که مرض مستقر است ادامه دهند و این انتخاب درمان بستگی به دستور طبیب دارد.
نسخه :
زیره، تخم کرفس، بادیان، افتیمون، اسارون، قسط، ریوند، از هر یک 10 گرم برای 7 روز صبح و عصر به صورت جوشانده.

یرقان یا زردی

دو نوع یرقان وجود دارد یکی مربوط به گرفتاری کیسه صفرا و انسداد مجرای آن به وجود می آید دیگری در اثر ویروسها پیدا شده که آن را یرقان ویروسی نامند، در یرقان انسدادی که بیشتر مربوط به کیسه صفرا می باشد باید علت آن را برطرف کرده تا یرقان بهبودی یابد درمان زیر در هر دو یرقان به کار برده می شود.
آب انار، لعاب اسپرزه، لعاب به دانه، آب تربزه، آب کدو، آب خیار، ماءالشعیر، آب یا شیره کاسنی یا عرق آن.
برای پاکسازی از فرمول نسخه ایکه برای پاکسازی بطور عموم گذشت می توان استفاده کرد یا از جوشانده پوست هلیله زرد 10 گرم ترنجبین 50 گرم یا آب آلوچه خشکه و آب تمرهندی و یا از شربت بنفشه و آب آلو و تمرهندی و عرق کاسنی و گلاب استفاده نمایند. یرقانهای دیگری مثل یرقان همولیتیک نیز وجود دارد و نیز مسمومیتها.
نسخه :
زرشک 25 گرم
گل سرخ 10 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم خرفه 15 گرم
تخم خیار 30 گرم
تخم خربزه 30 گرم
تخم کاسنی 10 گرم
ریوند 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
غیر از تخمه ها همه را نیم کوب کرده جوشانده 6 روز صبح و عصر با تخمه های شیره کش شده میل نمایند. یعنی تخمه ها را باید شیره کش کرده روزانه به جوشانده سرد شده فوق اضافه عرق کاسنی و عرق شاه تره بجای آب نوشند و یا آب تاجریزی و سکنجبین خورند بیمار در حمام آب کدو و بنفشه گل پنیرک، گل شب بو، گل نیلوفر، بخوابد بصورت وان

نسخه حمام داروئی برای یرقان

جوشانده برگ گل بنفشه، مغز ناخنک، گل بومادران، بابونه، گل شب بو بصورت وان سپس بدن را با آب سبوس گندم و سبوس نخود بشویند.
نسخه :
جوشانده ریشه ترشک و ریشه کاسنی از هر کدام روزی 10 گرم صبح و عصر بسیار نافع و مفید برای انواع یرقانها می باشد.
نسخه :
پوست خیار و پوست ریشه کاسنی از هر کدام 20 گرم جوشانده با شکر سرخ به مدت 5 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند این درمان نیز برطرف کننده یرقان، درد مثانه و درد آلت و ضد تب نیز می باشد.