فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای زیاد شدن ادرار (مدر)

اسارون 10گرم
بادیان 10گرم
تخمه کرفس 15گرم
وج 5گرم
پودینه 10گرم
مارچوبه 5گرم
کاکنج 5گرم
این جوشانده را به مدت 12 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند بجای آب از عرق بادیان یا عرق کاسنی میتوان استفاده کرد، از خوردن حبوبات بهتر است خودداری شود.

نسخه دیگر

مرزنجوش 15گرم
گل سرخ 5گرم
ریشه کاسنی 20گرم
این جوشانده برای 6 روز صبح و عصر میل نمایند.
بیماران مبتلا به اسیت یا مایع درون شکم، بایستی چند ماه از خوردن آب خودداری کرده بجای آن عرق کاسنی بنوشند و در ضمن معالجه داروهای زیر را که مقوی کبد است، بکار برند:
مثل افسنطین، تخم کشوث، غافث، ریشه کاسنی، تاجریزی، سنبل، و ریوند خوردن روزانه 5 گرم از جوشانده برگ نیلوفر به مدت زیادی تأثیر در بهبودی بیمار خواهد داشت .
نسخه :
آب کاسنی ریشه خرفه و سکنجبین هر سه توأم در بر طرف کردن مایع شکم مؤثر است.
آب انار گل سرخ، غافث، تخم کشوث و شکر یا آب انار طباشیر و کاسنی و بادیان و تخم کرفس و عاقرقرها و سکنجبین و یا مصطکی را با افتیمون و تخم کرفس کوبیده در سکنجبین ریخته مصرف نمائید.
نسخه :
این دستور برای پاکسازی در بیشتر امراض بدن داده می شود (به نام جوشانده هلیله)
سنا 5گرم
هلیله سیاه 10گرم
پوست هلیله زرد10گرم
هلیله کابلی 5گرم
آمله مقشر 15گرم
گل بنفشه 15گرم
گل نیلوفر 5گرم
ریشه کاسنی 10گرم
آلوچه خشکه 100گرم
عناب 100گرم
سه پستان 15گرم
مغز فلوس 5گرم
ترنجبین 100گرم
این دستور برای 15 روز صبح و عصر به صورت جوشانده مصرف می شود ترنجبین را باید روزانه شیره کش کرده به جوشانده اضافه نمایند.

نسخه دیگر

بادیان 5گرم
تخم کرفس 10گرم
تاجریزی 5گرم
ریشه کاسنی 20گرم
شاه تره 5گرم
مرزنجوش 5گرم
برای 7 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند ناگفته نماند که هر دستوری را باید تا مدتی که مرض مستقر است ادامه دهند و این انتخاب درمان بستگی به دستور طبیب دارد.
نسخه :
زیره، تخم کرفس، بادیان، افتیمون، اسارون، قسط، ریوند، از هر یک 10 گرم برای 7 روز صبح و عصر به صورت جوشانده.