فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نظریه ابن سینا

مبتلایان به آب آوردن انساج، اگر مدتی زیاد انار مصرف کنند در بهبودی آنها خیلی مؤثر است یا رب انار را شربت کرده هر روز سه مرتبه میل کنند. دادن آب ترب و سکنجبین به مدت خیلی زیاد مثلا سه ماه از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده گاهی ممکن است بهبودی کامل به دست آید شیر شتر نیز به همین طریق موثر است لاکن برای گرم مزاجان خوب نیست، معتقدند که بجای آب و غذا فقط شیر مصرف شود، شیر خر هم چنین خاصیتی را داراست ولیکن بایستی به مدت چند ماه داده شود بجای شیرهای فوق میتوان هر روز صبح برای یک ماه این نسخه را به کار برد.
نسخه :
عرق گل، عرق مورد عرق فرنجمشک، از هر کدام نصف لیوان روزانه میل شود. اگر روزانه 5 گرم انیسون را نرم کوبیده با عرقهای فوق بکار برند اثرات بیشتری به دست خواهد آمد این دستورات برای زیادی آب انساج و شکم هر دو مفید است.
اگر آب فقط در شکم باشد و صفاق پر از مایع گردیده باشد دستورات زیر مفیدتر است.
1- پاکسازی بدن 2 کم کردن غذا و مایعات مخصوصاً آب 3 دادن داروهای مدر 4 مصرف شربت ریشه کاسنی، تخمه کاسنی، ریشه بادیان، تخم بادیان، تخم کرفس، شربت ریشه کرفس، تخم کشوث، تخم خربزه و ترنجبین داروها را نیم کوب کرده جوشانیده ترنجبین و تخمه جات را شیره کش کرده با هم صبح ناشتا هر روز میل نمایند (مقدار داروها هر کدام 15 گرم، تخم خربزه و خیار از هر کدام 50 گرم، ترنجبین 100 گرم) داروهای فوق را میتوان همراه با عرق نعناع مصرف نمود شیر شتر و تریاق اربعه را نیز میتوان تواماً بکار برد، آب برگ کاسنی و آب ترب با هم مفید می باشند.

نسخه برای زیاد شدن ادرار (مدر)

اسارون 10گرم
بادیان 10گرم
تخمه کرفس 15گرم
وج 5گرم
پودینه 10گرم
مارچوبه 5گرم
کاکنج 5گرم
این جوشانده را به مدت 12 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند بجای آب از عرق بادیان یا عرق کاسنی میتوان استفاده کرد، از خوردن حبوبات بهتر است خودداری شود.

نسخه دیگر

مرزنجوش 15گرم
گل سرخ 5گرم
ریشه کاسنی 20گرم
این جوشانده برای 6 روز صبح و عصر میل نمایند.
بیماران مبتلا به اسیت یا مایع درون شکم، بایستی چند ماه از خوردن آب خودداری کرده بجای آن عرق کاسنی بنوشند و در ضمن معالجه داروهای زیر را که مقوی کبد است، بکار برند:
مثل افسنطین، تخم کشوث، غافث، ریشه کاسنی، تاجریزی، سنبل، و ریوند خوردن روزانه 5 گرم از جوشانده برگ نیلوفر به مدت زیادی تأثیر در بهبودی بیمار خواهد داشت .
نسخه :
آب کاسنی ریشه خرفه و سکنجبین هر سه توأم در بر طرف کردن مایع شکم مؤثر است.
آب انار گل سرخ، غافث، تخم کشوث و شکر یا آب انار طباشیر و کاسنی و بادیان و تخم کرفس و عاقرقرها و سکنجبین و یا مصطکی را با افتیمون و تخم کرفس کوبیده در سکنجبین ریخته مصرف نمائید.
نسخه :
این دستور برای پاکسازی در بیشتر امراض بدن داده می شود (به نام جوشانده هلیله)
سنا 5گرم
هلیله سیاه 10گرم
پوست هلیله زرد10گرم
هلیله کابلی 5گرم
آمله مقشر 15گرم
گل بنفشه 15گرم
گل نیلوفر 5گرم
ریشه کاسنی 10گرم
آلوچه خشکه 100گرم
عناب 100گرم
سه پستان 15گرم
مغز فلوس 5گرم
ترنجبین 100گرم
این دستور برای 15 روز صبح و عصر به صورت جوشانده مصرف می شود ترنجبین را باید روزانه شیره کش کرده به جوشانده اضافه نمایند.