فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

غذاها و داروهای پاک کننده (منقی)

ریشه کاسنی برای انواع دردهای کبدی مفید است و در مزاجهای گرم داوری مؤثر سکنجبین است و در مزاجهای سرد از داروهای گرم و عسل و گل قند و نیز در مزاجهای گرم خارخسک جوشانده با سرکه و سکنجبین و تخم ترشک و آب انار میخوش مفید است.
کشمش برای مزاج سرد مفید و برای انسداد مجاری کبدی تمرهندی و کشوت نیز نافع است.
ریوند، تخم کرفس، انیسون، قسط، نعناع، عرق کاسنی، عرق جوز، اسارون، همه مقوی کبد هستند 10 گرم از هر یک از آنها را به تنهائی به صورت جوشانده با سکنجبین می توان مصرف نمود، داروهای فوق بازکننده مجاری کبد نیز می باشند.

آب آوردن شکم (آسیت)

داروهای مؤثر بر این بیماری مثل معالجه و درمان نارسائی کبد در حالت سردی است.
پاکسازی بدن از جرم و رسوبات بیماری با ایارج فیقرا میسر است.
تریاق اربعه 5 گرم با ماءالاصول مفید است.
زنیان و انیسون از هر کدام 5 گرم جوشانده میل نمایند (صبح و عصر)
زنیان 5 گرم، تخم کرفس 10 گرم جوشانده دو روز مصرف نمایند.
نسخه :
هلیله سیاه 15 گرم
غاریقون 5 گرم
تربد 10 گرم
عسل 250 گرم
با عسل مخلوط کره روزی سه قاشق مربا خوری.
اگر بدن ورم داشته باشد برای خروج آن از داروهای فوق بکار برده میشود. و داروهای زیر را هم می توان بر بدن ضماد کرده تا در خروج ورم کمک نماید.
بوره ارمنی را با بابونه آمیخته در آب جوش حل کرده ضماد کنند یا نمک را در پیه گاو حل کرده یا زراوند گرد را در روغن سوسن و یا دارچین، (سلیخه) و وج را کوبیده با روغن سوسن بمالند این داروها را بهرجائی که ورم داشته باشد اگر مالیده شود آن عضو کوچک شده و یا لاغر می شود این لاغر کردن را می توان از شن داغ و گرم که عضو در آن قرار گیرد، استفاده کرد، حتی میتوان بیمار را لخت کرده بدن او را غیر از سر، در زیر شن پنهان کرد، البته باید مراقبت کرد که شنها خیلی داغ نباشد که بدن بیمار را بسوزاند، آب چشمه های گوگرددار نیز برای لاغر کردن بدن برای دردهای مفصلی که با ورم توأم باشد خیلی مفید است، شستن بدن در آب دریا نیز باعث لاغر شدن می گردد.
نسخه :
فلفل 5 گرم
ریوند 10گرم
غاریقون 5گرم
تربد 5گرم
انیسون 5گرم
زراوند 5گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
شربت هلیله، شربت گل سرخ، شربت گل بنفشه، برای پاکسازی بدن از املاح و جرم اضافی، بسیار نافع است (مثل املاح صفراوی).

نظریه ابن سینا

مبتلایان به آب آوردن انساج، اگر مدتی زیاد انار مصرف کنند در بهبودی آنها خیلی مؤثر است یا رب انار را شربت کرده هر روز سه مرتبه میل کنند. دادن آب ترب و سکنجبین به مدت خیلی زیاد مثلا سه ماه از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده گاهی ممکن است بهبودی کامل به دست آید شیر شتر نیز به همین طریق موثر است لاکن برای گرم مزاجان خوب نیست، معتقدند که بجای آب و غذا فقط شیر مصرف شود، شیر خر هم چنین خاصیتی را داراست ولیکن بایستی به مدت چند ماه داده شود بجای شیرهای فوق میتوان هر روز صبح برای یک ماه این نسخه را به کار برد.
نسخه :
عرق گل، عرق مورد عرق فرنجمشک، از هر کدام نصف لیوان روزانه میل شود. اگر روزانه 5 گرم انیسون را نرم کوبیده با عرقهای فوق بکار برند اثرات بیشتری به دست خواهد آمد این دستورات برای زیادی آب انساج و شکم هر دو مفید است.
اگر آب فقط در شکم باشد و صفاق پر از مایع گردیده باشد دستورات زیر مفیدتر است.
1- پاکسازی بدن 2 کم کردن غذا و مایعات مخصوصاً آب 3 دادن داروهای مدر 4 مصرف شربت ریشه کاسنی، تخمه کاسنی، ریشه بادیان، تخم بادیان، تخم کرفس، شربت ریشه کرفس، تخم کشوث، تخم خربزه و ترنجبین داروها را نیم کوب کرده جوشانیده ترنجبین و تخمه جات را شیره کش کرده با هم صبح ناشتا هر روز میل نمایند (مقدار داروها هر کدام 15 گرم، تخم خربزه و خیار از هر کدام 50 گرم، ترنجبین 100 گرم) داروهای فوق را میتوان همراه با عرق نعناع مصرف نمود شیر شتر و تریاق اربعه را نیز میتوان تواماً بکار برد، آب برگ کاسنی و آب ترب با هم مفید می باشند.