فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

انسداد مجاری صفراوی

علل بیشماری باعث انسداد مجاری داخل کبد می شود از جمله ورم، عفونت ها، چربی بیش از حد سرطان، تومورها، کیست ها، و رسوبات و غیره و معتقدند که آب خوردن زیاد بعد از غذا مخصوصاً اگر غذا چرب باشد پیامبر گرامی محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) فرمود شرب الماء علی اثر الدسم یهیج الداء یعنی زیادی آب خوردن بعد از غذاهای چرب زیان آور است. حرکت های خیلی سخت بعد از غذا و حمام و دوش آب گرفتن بعد از شکم پر.
درمان :
بر حسب علت و سبب معالجه شروع می شود و با برطرف شدن آن مجاری باز و کبد به حالت عادی بر خواهد گشت.
بطور کلی داروهای زیر در انسداد مجاری کبدی مورد مصرف قرار می گیرد.
روغن کرچک با ماءالاصول، تخم خیار، تخم خربزه، شیره کش شده با جوشانده ریشه کاسنی یا عرق کاسنی و تخم کشوث و پرسیاوشان.
آب بارهنگ و آب بادیان را گرفته با سکنجبین یا آب کاسنی یا سکنجبین اگر مزاج سرد باشد سکنجبین با جوشانده اسارون، سلیخه افتیمون، تخم کرفس و انیسون آمیخته بکار برند.
در مزاجهای سرد که انسداد کبدی همراه آن باشد از جوشانده بادیان، کاسنی، اذخر، تخم کرفس ریشه کبر و افسنطین از هر کدام 10 گرم به مدت 7 روز به کار برده می شود.
در گرفتگی مجرای کبدی از نرم کننده هائی (ملین نات) مثل کبر، قسط، غافث، روغن بادام مر، غاریقون و سکنجبین استفاده می شود و بازکننده هائی (مفتحات) مثل گل خطمی، گل شب بو، گل پنیرک بابونه، مغز ناخنک و غیره مفید است، این داروها را هم از طریق داخلی به صورت جوشانده و هم از راه خارجی به صورت ضماد و آب زن به کار می برند.
اگر انسداد سخت و شدید باشد از 5 گرم صبر زرد محلول به آب تره استفاده میگردد یا ریوند، مرزنجوش، کبر از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با شربت گل یا گلاب صبح و عصر قبل از غذا مصرف نمایند.
تخم ترشک، آب مرزنجوش به صورت جوشانده با شکر مفید است.
نسخه :
ریوند 10 گرم
عصاره غافث 5 گرم
غاریقون 5 گرم
قند یا شکر 20 گرم
نرم کوبیده روزی سه قاشق مربا خوری این نسخه ملین طبع، مفتح یا باز کننده مجاری کبد بوده و برای آب آوردن شکم (استسقاء یا اسیت) و دیگر امراض کبدی نافع است.

غذاها و داروهای پاک کننده (منقی)

ریشه کاسنی برای انواع دردهای کبدی مفید است و در مزاجهای گرم داوری مؤثر سکنجبین است و در مزاجهای سرد از داروهای گرم و عسل و گل قند و نیز در مزاجهای گرم خارخسک جوشانده با سرکه و سکنجبین و تخم ترشک و آب انار میخوش مفید است.
کشمش برای مزاج سرد مفید و برای انسداد مجاری کبدی تمرهندی و کشوت نیز نافع است.
ریوند، تخم کرفس، انیسون، قسط، نعناع، عرق کاسنی، عرق جوز، اسارون، همه مقوی کبد هستند 10 گرم از هر یک از آنها را به تنهائی به صورت جوشانده با سکنجبین می توان مصرف نمود، داروهای فوق بازکننده مجاری کبد نیز می باشند.

آب آوردن شکم (آسیت)

داروهای مؤثر بر این بیماری مثل معالجه و درمان نارسائی کبد در حالت سردی است.
پاکسازی بدن از جرم و رسوبات بیماری با ایارج فیقرا میسر است.
تریاق اربعه 5 گرم با ماءالاصول مفید است.
زنیان و انیسون از هر کدام 5 گرم جوشانده میل نمایند (صبح و عصر)
زنیان 5 گرم، تخم کرفس 10 گرم جوشانده دو روز مصرف نمایند.
نسخه :
هلیله سیاه 15 گرم
غاریقون 5 گرم
تربد 10 گرم
عسل 250 گرم
با عسل مخلوط کره روزی سه قاشق مربا خوری.
اگر بدن ورم داشته باشد برای خروج آن از داروهای فوق بکار برده میشود. و داروهای زیر را هم می توان بر بدن ضماد کرده تا در خروج ورم کمک نماید.
بوره ارمنی را با بابونه آمیخته در آب جوش حل کرده ضماد کنند یا نمک را در پیه گاو حل کرده یا زراوند گرد را در روغن سوسن و یا دارچین، (سلیخه) و وج را کوبیده با روغن سوسن بمالند این داروها را بهرجائی که ورم داشته باشد اگر مالیده شود آن عضو کوچک شده و یا لاغر می شود این لاغر کردن را می توان از شن داغ و گرم که عضو در آن قرار گیرد، استفاده کرد، حتی میتوان بیمار را لخت کرده بدن او را غیر از سر، در زیر شن پنهان کرد، البته باید مراقبت کرد که شنها خیلی داغ نباشد که بدن بیمار را بسوزاند، آب چشمه های گوگرددار نیز برای لاغر کردن بدن برای دردهای مفصلی که با ورم توأم باشد خیلی مفید است، شستن بدن در آب دریا نیز باعث لاغر شدن می گردد.
نسخه :
فلفل 5 گرم
ریوند 10گرم
غاریقون 5گرم
تربد 5گرم
انیسون 5گرم
زراوند 5گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
شربت هلیله، شربت گل سرخ، شربت گل بنفشه، برای پاکسازی بدن از املاح و جرم اضافی، بسیار نافع است (مثل املاح صفراوی).