فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارسائی کبد در دموی مزاج

طبق معمول کم کردن خون و پاکسازی بدن با جوشانده هلیله و خیار شنبر نمایند.
نسخه :
تمر هندی 200 گرم
آلوچه خشکه 200 گرم
زرشک 100 گرم
به مدت 10 روز جوشانده صبح و عصر میل کنند.
اگر به جوشانده فوق روزی 20 گرم ترنجبین شیره کش شده بیفزایند بهتر است و یا اینکه 5 گرم عناب را نیمکوب کرده جوشانده آب آن را با سکنجبین و آب انار به کار برند و آنچه در نارسائی کبد در مزاج گرم گذشت در اینجا نیز نافع است.

نارسائی کبد در حالت صفراوی

علائم :
یبوست و گرمی و حرارت بدن، تلخی دهان، رنگ پریدگی چهره، استفراغهای سبز و زرد و گاهی تب.
درمان :
پاکسازی بدن با جوشانده هلیله و مغز فلوس: اگر حرارت زیاد باشد دوغ گاو نوشند: طباشیر 5 گرم نرم کوبیده با رب به میل نمایند.

نارسائی کبد در مزاج بلغمی:

علائم :
سردی بدن در لمس، سفید و گاهی پر رنگ بودن ادرار، قی بلغمی، گرفتگی رنگ چهره، درد در طرف راست ناحیه کبد.
درمان :
ماءالاصول یا افتیمون یا ماءالجبن با افتیمون و مالیدن روغن شب بو به ناحیه کبد.