فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارسائی کبد با مزاج سرد.

علائم :
برافروختگی صورت، کمی عطش، گرفتگی رنگ صورت، سفیدی زبان و لب و کم رنگ بودن ادرار، کمی مدفوع و سفیدی آن.
درمان :
گل قند عسلی با جوشانده بادیان و تاجریزی از هر کدام 5 گرم برای صبح و عصر و یا انیسون 10 گرم به گل قند آمیخته دهند.
افسنطین 5 گرم
اذخر 10 گرم
قسط 5 گرم
سلیخه 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کوبیده در روغن سوسن حل کرده و به ناحیه کبد ضماد نمایند.
و با جوشانده داروهای زیر ناحیه کبد را مرتباً ماساژ دهید.
بابونه 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
نسخه :
ریوند 10 گرم
سنبل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عصاره غافث 5 گرم
افسنطین 5 گرم
بادیان 10 گرم
انیسون 10 گرم
نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری یا همه را پس از کوبیدن در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند.
نسخه :
بادیان 10 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
تخم کرفس 10 گرم
جوشانده به مدت سه روز صبح و عصر با گل قند میل نمایند.

نارسائی کبد در دموی مزاج

طبق معمول کم کردن خون و پاکسازی بدن با جوشانده هلیله و خیار شنبر نمایند.
نسخه :
تمر هندی 200 گرم
آلوچه خشکه 200 گرم
زرشک 100 گرم
به مدت 10 روز جوشانده صبح و عصر میل کنند.
اگر به جوشانده فوق روزی 20 گرم ترنجبین شیره کش شده بیفزایند بهتر است و یا اینکه 5 گرم عناب را نیمکوب کرده جوشانده آب آن را با سکنجبین و آب انار به کار برند و آنچه در نارسائی کبد در مزاج گرم گذشت در اینجا نیز نافع است.

نارسائی کبد در حالت صفراوی

علائم :
یبوست و گرمی و حرارت بدن، تلخی دهان، رنگ پریدگی چهره، استفراغهای سبز و زرد و گاهی تب.
درمان :
پاکسازی بدن با جوشانده هلیله و مغز فلوس: اگر حرارت زیاد باشد دوغ گاو نوشند: طباشیر 5 گرم نرم کوبیده با رب به میل نمایند.