فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مجدداً نسخه ای برای اسهال خونی

گلنار 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
مازو 5 گرم
سماق 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
نرم کوبیده به مدت شش روز، روزی 5 گرم کفلمه نمایند.

نسخه دیگر ضد اسهال

گل سرخ 5 گرم
صمغ عربی 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
درمنه 10 گرم
ریشه؟ 15 گرم
نشاسته 10 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم کاهو 10 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 5 گرم کفلمه نمایند.
در اسهالهای خونی کهنه و مراغی می توان از تریاق کبیر روزی یک گرم استفاده نمود و این مقدار را تا 5 گرم می توان رسانید و یا می توان از 5 گرم مصطکی کوبیده که در دوغ حل شده باشد روزانه استفاده کرد.

گیاهان مؤثر بر بیماری های کبد

ابن سینا گفته است که خوردن غذا بلافاصله بعد از غذای هضم نشده قبلی زیان بارترین چیزها برای کبد است و خوردن آب بلافاصله بعد از غذا مخصوصاً بعد از نهار آنهم بطور یک دفعه سر کشیدن آزاردهنده کبد است.
اگر عطش در کار باشد باید قدری آب به صورت جرعه جرعه نوشند.
برای حفظ سلامتی کبد باید از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصاً سرخ کرده آن و نیز غذاهای بسیار گرم و محرک و پر انرژی مثل چربی ها، سرخ کرده ها، مواد رنگی مثل نوشابه های زیاد شیرین پرهیز کرد.